Sprekers

De volgende sprekers leveren een bijdrage aan het Congres Netwerkgeneeskunde:

Dr. Marcel Daniëls
Algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten, cardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s Hertogenbosch

Opening door dagvoorzitter

Met het congres Netwerkgeneeskunde wil de Federatie Medisch Specialisten de wetenschappelijke verenigingen, medisch specialisten, huisartsen, maar ook beleidsmakers en bestuurders van ziekenhuizen inspirerende voorbeelden aanreiken en praktische handvatten bieden om lokaal en regionaal aan de slag te gaan met juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde. Netwerkgeneeskunde is niet voor niets één van de vier pijlers van het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie. Federatievoorzitter Marcel Daniëls neemt tijdens het congres de rol van dagvoorzitter op zich, en zal samen met u de toekomstvisie over netwerkgeneeskunde concreter maken.

 

 

Minister Bruno Bruins, Medische Zorg en Sport

Er is geen ontkomen meer aan: netwerkgeneeskunde is de toekomst   

Juiste zorg op de juiste plek – en netwerkgeneeskunde als middel om dit te realiseren - is de toekomst. En niet voor niets een van de belangrijkste doelstellingen van de Hoofdlijnenakkoorden. Waarom staat dit thema zo hoog op de politieke agenda? Wat vraagt dit van medisch specialisten en andere zorgverleners? En wat is de rol van minister Bruins zelf?
Lees meer over minister Bruins en over de Hoofdlijnenakkoorden

 
 

 

Anja van Balen
Sector bankier zorg bij ABN AMRO 

Bekostiging en banken
Welke rol spelen banken bij de bekostiging van netwerkgeneeskunde? Anja van Balen laat zien hoe netwerkgeneeskunde op de agenda van banken is komen te staan. Waarom is het zo belangrijk dat er een goed inzicht is in de kosten en opbrengsten van netwerkgeneeskunde? En wat is nodig om vernieuwing te financieren?
 
 

 

Prof. dr. Leonard Witkamp
Directeur van het KSYOS TeleMedical Centre 

Het ziekenhuis: rijp voor de prullenbak? 

Zorg wordt nog steeds geleverd volgens het paradigma van de zeventiger jaren: kolossale gebouwen, dure ICT en veel personeel. Is dit model houdbaar? Prof. dr. Leonard Witkamp vindt van niet en laat met zijn virtuele ziekenhuis zien hoe het óók kan. Welke transformatie is nodig en wat betekent dat voor het ziekenhuis zoals wij dit nu kennen? 

Prof. dr. Joep Teijink
Vaatchirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en voorzitter en initiatiefnemer ClaudicatioNet en ChronischZorgNet 

Voorop lopen met paramedici en patiëntenverenigingen: ChronischZorgNet 

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Het netwerk is in 2011 opgericht en mede-oprichter Joep Teijink laat ons in deze workshop zien wat de belangrijkste resultaten zijn voor patiënt én zorgverlener.  

Lees meer over Joep en ClaudicatioNet

Martin Wijnen
1e zorginkoper Regie in de regio, sector huisartsenzorg, versterking 1e lijn en Ketenzorg bij CZ Zorgverzekeraar
Dr. Marcel van der Linde
Cardioloog in Ziekenhuis Nij Smellinghe, voorzitter MSB Drachten, voorzitter Beroepsbelangencommissie NVVC, voorzitter van de werkgroep Verdeelmodel en de werkgroep Substitutie van de Federatie Medisch Specialisten

Netwerkgeneeskunde: en wie betaalt dat?   

Martin Wijnen richt zich dagelijks op de samenwerking van partijen in 1e en 2e-lijnszorg en de (meerjaren-)contractering van samenwerkingsverbanden. Aan de hand van een succesvol project op het gebied van palliatieve zorg in Limburg licht hij toe hoe verplaatsing van zorg succesvol geïntegreerd kan worden, en welke modellen je hierbij kunt gebruiken. Hij geeft antwoord op de vraag: waar let je als zorgverzekeraar bij netwerkgeneeskunde op?
Dr. Marcel van der Linde licht een format projectplan en business case toe dat in de praktijk gebruikt kan worden.

Lees meer over het zorginkoopbeleid 

 

 

Prof. dr. Karin Kaasjager

Internist en medisch afdelingshoofd UMC Utrecht

Cardiometabool Netwerk  

Meer dan 1,6 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie. Cardiometabole aandoeningen komen vaak gezamenlijk voor, slechts zelden heeft een patiënt maar één diagnose. Toch worden deze aandoeningen veelal niet in samenhang behandeld. Hoe kun je dan toch mét elkaar kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en geïndividualiseerde cardiometabole zorg leveren? Internist Karin Kaasjager legt uit hoe het netwerk op deze vraag antwoord geeft.  

Lees meer over Karin en het cardiometabool netwerk

 

 

Dr. Michel Wouters
Oncologisch chirurg Antoni van Leeuwenhoek NKI, voorzitter van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)

Netwerkvorming in de oncologie

Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel bij de diagnostiek en behandeling als in hun leven en werk. In deze patient journey werken verschillende professionals en zorgaanbieders samen in een zorgnetwerk. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt, in een goed proces van 'samen beslissen'. De komende jaren gaan alle partijen die de Agenda Oncologische Netwerkzorg steunen, met betrokkenheid en draagvlak van hun achterbannen uitwerking geven aan netwerkgeneeskunde in de oncologie. Maar hoe ziet die uitwerking er precies uit? 

Lees meer over Michel en over oncologienetwerken

 

 

Dr. Hein Bernelot Moens
Reumatoloog, voorzitter Stichting ARCH, voorzitter reumatologenvereniging en Stichting ARCH 

ARCH: toegang tot kennis en expertise van alle experts 

Expertise over systemische auto-immuunziekten is schaars. En versnipperde zorg is een beperkende factor voor het ontwikkelen van kennis. ARCH is het landelijke medisch expertiseplatform voor deze ziekten voor patiënten en zorgverleners: een netwerk met ARCH-hubs waar de expertise toegankelijk is. Via het netwerk krijgen patiënten en hun lokale behandelaars advies van experts: dichtbij huis als het kan, en in een expertisecentrum als dat nodig is. Reumatoloog Hein Bernelot Moens legt uit waarom ARCH een inspirerend voorbeeld kan zijn van netwerkgeneeskunde voor medisch specialisten en andere zorgverleners. 

Lees meer over Hein en over ARCH

 

 

Drs. Godfried Bogaerts
Algemeen directeur BeterDichtbij

Samen de zorg makkelijker maken via digitalisering – BeterDichtbij

Digitalisering speelt een belangrijke rol bij netwerkgeneeskunde. Maar hoe zet je digitale services dan precies in? En wat kunnen we in de zorgsector leren van bedrijven zoals Transavia, ING en Funda? Met BeterDichtbij heeft de zorgsector zelf het initiatief genomen tot grootschalige digitalisering. Oprichter Godfried Bogaerts deelt de succesfactoren met u. 

 

Hannelore Schouten
Programmamanager Zinnige zorg, Dijklander Ziekenhuis 

Johan Schuijtemaker
Klinisch geriater, voorzitter medische staf, Dijklander Ziekenhuis  

Lisette Trieschnigg
Beleidsadviseur JZOJP, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Bouwen aan samenwerking  

Wat moet u doen om echt een stap te zetten in de transitie naar integrale en toekomstbestendige zorg? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de medische staf, specialisten en verpleegkundigen in de organisatie? Binnen het programma JuMP (Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt) heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hiervoor een aantal praktische handreikingen ontwikkeld, op basis van lessons learned van de voorlopers op dit gebied. Tijdens de workshop maakt u kennis met het programma JuMP, en gaat u aan de slag met een praktijkcase over zinnige zorg in het Dijklander Ziekenhuis.
Lees meer over JuMP

 

 

Erwin Bomers
Directeur zorgbeleid Santiz bij het Slingeland Ziekenhuis
Drs. Daniël Winkler, programmamanager innovatie a.i. Santiz
Programmamanager innovatie a.i. Santiz

Waarom e-health werkt: InBeeld
Hoe draagt netwerkgeneeskunde bij aan het beperken van het aantal ziekenhuisbezoeken, en het vergroten van zelfregie van patiënten? Erwin Bomers geeft samen met zijn collega en programmamanager Innovatie Daniel Winkeler het antwoord een tijdens workshop over het project InBeeld. COPD-patiënten worden intensief gemonitord door middel van een app. Hoe werkt dit in de praktijk, en wat kunnen we van deze vorm van netwerkgeneeskunde leren?
Lees meer

Prof. dr. Joris Knoben, prof. dr. Mark van Houdenhoven en Galina Léoné-van der Weert, MSc
Radboud Universiteit

Van niet-werken naar netwerken  

Prof. dr. Joris Knoben geeft samen met zijn collega’s Galina Léoné-Van der Weert en prof. dr. Mark van Houdenhoven een workshop over de uitdagingen die netwerkgeneeskunde met zich meebrengen. Netwerken zijn immers geen ‘magic pill’ voor alle uitdagingen in de zorg en kennen zo hun eigen problemen. Diverse typen netwerken nemen zij onder de loep, en het effect ervan in verschillende situaties.
Lees meer

 

Dr. Marc Verhagen, MDL-arts en voorzitter medische staf
Diakonessenhuis

De patiënt als regisseur
Patiënten met IBD (ontsteking in de darm) kunnen samen met een MDL-verpleegkundige en een MDL-arts een plan maken om met e-health hun klachten te monitoren en onder controle te krijgen. Diverse ziekenhuizen werken met deze ‘IBD-coach’. Tijdens deze workshop licht Marc Verhagen, MDL-arts en voorzitter Federatie Medische Staf in het Diakonessenhuis Utrecht, toe hoe dit in de praktijk werkt. Hoe leidt de IBD-coach tot betere kwaliteit van zorg en minder poli-bezoeken?
Lees meer over Marc en over IBD-coach.

 

Richard Heijink en Ivola Hoornweg, beleidsmedewerkers tweedelijns somatische zorg
Hanneke Starmans, beleidsadviseur

NZa

Bekostiging van netwerkgeneeskunde: hoe faciliteren we samenwerking en goede kwaliteit

De huidige bekostiging stimuleert samenwerken en goede kwaliteit nog onvoldoende. Hoe zorgen we ervoor dat de prikkels in het bekostigingssysteem worden verlegd van belonen van volume naar belonen van waarde voor de patiënt? Welke rol kunnen contractafspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder hierin spelen? De NZa gaat hierover in deze workshop met u in gesprek. 

 

Jos Burgers 
Bestsellerauteur op het gebied van management en marketing

De patiënt is koning

Bij netwerkgeneeskunde staat de patiënt centraal. En elke patiënt is uniek. Hoe zorgen we ervoor dat we vanuit dat netwerk hun belang niet uit het oog verliezen – en de patiënt als klant blijven zien? Jos Burgers legt op inspirerende wijze en met veel voorbeelden uit hoe de patiënt - de klant - koning kan blijven ondanks alle veranderingen in de zorg. Hij houdt ons een spiegel voor en laat ons anders kijken naar ons werk, en naar onze patiënten.