Onderwerp:

Raad Kwaliteit

De Raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Innovatie en zorgevaluatie, een optimale medisch specialistische (vervolg)opleiding, continue na- en bijscholing en continue reflectie op het eigen functioneren zijn de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten. De raad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten. Chirurg Huib Cense is de voorzitter van de Raad Kwaliteit en maakt ook deel uit van het bestuur Federatie Medisch Specialisten. 

Werkwijze Raad Kwaliteit

De eed van Hipprocates (zie onderaan deze pagina) is de belofte van waaruit de Raad Kwaliteit werkt. De Raad Kwaliteit voert een geïntegreerd kwaliteitsbeleid medisch specialisten, dat gebaseerd is op richtlijnen en indicatoren voor het medisch handelen en op de kwaliteitsvisitaties van vakgroepen en individuele medisch specialisten. Een dynamisch beleid dat voortdurend wordt aangepast aan nieuwe wetenschappelijke en professionele inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Samenstelling Raad Kwaliteit

Elke wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten vaardigt een gemandateerd lid en/of een gemandateerd vervangend-lid naar de Raad af. De Raad komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. De Raad Kwaliteit wordt ondersteund door het bureau en de directeur Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Het bureau ondersteunt commissies met een taakopdracht van de Raad Kwaliteit, stelt discussienotities voor de Raad op en doet inventariserend onderzoek. 

Nederlandse Artseneed

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.