Wet- en regelgeving

Er zijn veel wetten en regels die de medisch specialistische zorg raken. De Federatie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet.

Het gaat dan om ontwikkelingen in onder andere de Wet BIG, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de winstuitkering en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over de Wet BIG en Gedragsregels voor artsen.  

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de Wet DBA. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. 

Er zijn veel wetten en regels die de medisch specialistische zorg raken. De Federatie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet. 
 
Het gaat dan om ontwikkelingen in onder andere de Wet BIG, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de winstuitkering en de Wet Normering Topinkomens (WNT).
 
Heeft u een vraag over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over de Wet BIG en Gedragsregels voor artsen.   

Wet DBA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige en het aanpassen van de Wet DBA. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) zzp’ers zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. 
 
In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie Medisch Specialisten is samen met andere branche- en beroepsorganisaties van onder meer tandartsen en huisartsen bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen. Samen met de LHV, de KNMT en de VvAA heeft de Federatie dan ook bij het ministerie van SZW en VWS een aantal aandachtspunten aangereikt. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet zal voor medisch specialisten veelal een ‘opt out regeling’ gaan gelden. Met opt out wordt bedoeld dat er vanuit gegaan wordt dat er, als opdrachtgever en opdrachtnemer de werkrelatie als zelfstandig kwalificeren, geen sprake is van loondienst. Deze regeling geldt bij een tarief vanaf € 75 en een maximale contractduur van 1 jaar. Wij zijn vooral bezorgd over de continuïteit en kwaliteit van zorg als wordt vastgehouden aan een termijn van 1 jaar. 
 
Voor nu adviseren wij: 
  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten (zie documenten);
  • voor andere ZZP contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst.
 
In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw fiscalist of met ons Kennis- en dienstverleningscentrum