SKMS

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

De Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten zijn ondergebracht in de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS en SKMS 2). De stichtingen beheren de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsgelden zijn bedoeld voor, onder andere, het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten zelf kunnen plannen voor kwaliteitsprojecten indienen. Financiering van projecten loopt sinds 2020 via ZonMW.

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

De Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten zijn ondergebracht in de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS en SKMS 2). De stichtingen beheren de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsgelden zijn bedoeld voor, onder andere, het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten zelf kunnen plannen voor kwaliteitsprojecten indienen. Financiering van projecten loopt sinds 2020 via ZonMW.

Kader

De kaders en de hoofdonderwerpen voor de projecten staan vast. Een deel van het kader wordt jaarlijks opnieuw opgesteld, waarbij er oog en oor is voor actuele ontwikkelingen binnen de medisch-specialistische zorg. Per ingediend project wordt beoordeeld of het goed aansluit op de dagelijkse praktijk, of het voldoet aan de kaders die zijn opgesteld, of het aansluit bij het kwaliteitsbeleid medisch specialisten van de Federatie en methodologisch goed in elkaar zit. Samenwerking, transparantie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Ruim tien jaar kwaliteitsgelden heeft gezorgd voor veel mooie resultaten, zoals de Richtlijnendatabase, de consultkaarten en de medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl.

Bestuur

Het SKMS-bestuur besluit over de toekenning van gelden aan de projecten en voor SKMS2 over het indienen van kwaliteitsprojecten bij ZonMw, waarbij het bestuur zich laat adviseren door de beoordelinscommissie van SKMS 2.
Het SKMS-bestuur bestaat uit:
  • De heer dr. P.P.G. van Benthem, voorzitter
  • De heer prof. dr. A. Klink, vicevoorzitter
  • De heer dr. B.J. Heesen MBA, penningmeester
  • De heer drs. W.J. Adema RA MBA, secretaris
 
Eventuele contacten met SKMS-bestuursleden lopen via het SKMS-bureau.