Onderwerp:

SKMS

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is in 2007 opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. SKMS financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Richtlijnontwikkeling, (door) ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënten informatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

Ondanks ruim tien jaar met mooie projecten is de stichting nog relatief onbekend. Wat doet de SKMS eigenlijk?

Elk jaar ontvangt de SKMS de kwaliteitsgelden, ten behoeve van het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. De leden van de Federatie en de Federatie zelf kunnen op meerdere momenten in het jaar plannen voor kwaliteitsprojecten indienen. De kaders en de hoofdonderwerpen voor de projecten staan vast; deze zijn vastgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie.  Een deel van het kader wordt jaarlijks opnieuw opgesteld, waarbij er oog en oor is voor wat er in de samenleving gebeurt in de (medisch-specialistische) zorg.

Per ingediend project wordt beoordeeld of het goed aansluit op de dagelijkse praktijk, of het voldoet aan de kaders die zijn opgesteld, overeenkomt met het kwaliteitsbeleid medisch specialisten van de Federatie en methodologisch goed in elkaar zit. Samenwerking, transparantie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.

Het SKMS- bestuur besluit over de toekenning van gelden aan de projecten, waarbij het bestuur zich laat adviseren door de adviescommissies van de Federatie. Het SKMS-bestuur bestaat uit:

  • De heer dr. M.C.G. Daniëls,  voorzitter
  • De heer prof.dr. A. Klink, vice-voorzitter
  • De heer dr. B.J. Heesen, MBA,  penningmeester
  • De heer drs. W.J. Adema RA MBA, secretaris

Eventuele contacten met SKMS-bestuursleden lopen via het SKMS-bureau.

Ruim tien jaar kwaliteitsgelden heeft gezorgd voor veel mooie resultaten. Zoals de Richtlijnendatabase, de consultkaarten en de medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl. Voorbeelden van goede samenwerking tussen de leden van de Federatie en de Federatie met inzet van kwaliteitsgelden.