Onderwerp:

MSB

Per 1 januari 2015 is de integrale bekostiging ingevoerd en is het wettelijk vastgesteld honorariumtarief en het bijbehorend declaratierecht voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar vervallen. Daarom hebben medisch specialisten in vrij beroep zich op een andere manier moeten organiseren in relatie tot het ziekenhuis. Het merendeel van de medisch specialisten in vrij beroep is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de raad van bestuur en heeft zich lokaal georganiseerd in Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s). Er zijn ongeveer 70 grote MSB’s in Nederland. In een aantal ziekenhuizen hebben medisch specialisten in vrij beroep gekozen voor een overstap naar dienstverband. Door de integrale bekostiging is de positie van medisch specialisten veranderd.

Modellen

De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2013 samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen een aantal modellen ontwikkeld, zodat medisch specialisten in vrij beroep in het ziekenhuis ondernemer konden blijven. Het samenwerkingsmodel met de inrichting van een MSB bleek in de praktijk het best haalbaar. 2014 en 2015 stonden daarom in het teken van het op- en inrichten van MSB’s. In enkele ziekenhuizen is geprobeerd een model van mede-eigenaarschap in te richten. In de praktijk blijkt dat lastig te realiseren door juridische en fiscale beperkingen.

Participatie

Het op- en inrichten van het samenwerkingsmodel is niet zonder slag of stoot gegaan, omdat de verhouding in het ziekenhuis tussen de raden van bestuur en de medisch specialisten veranderde. Ook was de verdeling van verantwoordelijkheden en taken een aandachtspunt, met de borging van kwaliteit en veiligheid als belangrijkste voorwaarde. Vanaf 2018 zet de Federatie Medisch Specialisten zich in om de MSB’s te helpen met meer participatie in die zin dat een MSB zich doorontwikkelt richting een netwerkorganisatie. 

Medeverantwoordelijk

Het ontstaan van het samenwerkingsmodel heeft ertoe geleid dat er meer gelijkgerichtheid ontstaat in het ziekenhuis. Tussen medisch specialisten en de raad van bestuur, maar ook tussen medisch specialisten onderling. Doordat er nu niet meer verschillende ‘eilandjes van maatschappen’ zijn in het ziekenhuis, wordt er nog beter samengewerkt op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid. Medisch specialisten zijn meer betrokken bij andere specialismen, en kleinere vakgroepen hebben vaak een stevigere positie gekregen. Dat laatste geldt overigens ook voor medisch specialisten in dienstverband, die organiseren zich steeds vaker in een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband (VMSD). Via deze structuur kunnen medisch specialisten beter medeverantwoordelijkheid dragen en samen met het ziekenhuis zorgen voor de hoge kwaliteit van zorg, veilige en doelmatige zorg. Het vereenvoudigt de governance in de ziekenhuizen aanzienlijk. 

Ondersteuning

De Federatie biedt ondersteuning aan besturen, directeuren en adviseurs van MSB’s met factsheets, FAQ's, handreikingen, modellen, nieuws en bijeenkomsten. Daarnaast heeft elke MSB, VMSD en Vereniging Medische Staf (VMS) in het ziekenhuis een eigen contactpersoon bij de Federatie. Deze contactpersoon fungeert als vraagbaak en klankbord voor vragen van deze besturen. Voor alle collectieve zaken op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit en opleiding kan men terecht bij de contactpersoon. Bij individuele vragen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en goodwill kan men terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD. Zoekt u een bepaald document? Ook dan kunt u terecht bij uw contactpersoon of het KDC.