Onderwerp:

Kwaliteitsvisitaties

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Met de kwaliteitsvisitatie krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van 5 jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

Visitatieproces


De voorbereiding van een kwaliteitsvisitatie wordt meestal in een vakgroepvergadering besproken. De conclusies en verbeterplannen die volgen worden voorgelegd aan de visitatiecommissie. Zo is een maatschap of vakgroep in staat zichzelf, en daarmee de kwaliteit van zorg, steeds te verbeteren. Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de Raad van Bestuur en het Stafbestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Adviescommissie kwaliteitsvisitatie


De adviescommissie kwaliteitsvisitatie, onderdeel van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten, bestaat uit vertegenwoordigers van negen wetenschappelijke verenigingen. Deze commissie doet voorstellen aan de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten met als doel de samenhang tussen de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties te vergroten. Denk daarbij aan een visitatiereglement, normenrapport, aanbevelingen uit evaluatieonderzoek, etc. Wetenschappelijke verenigingen kunnen daarmee hun visitatieproces verbeteren. Daarnaast geeft de Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie de adviezen over visitaties in zbc’s en solopraktijken.

Leidraad


De Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie heeft in 2013 de leidraad ‘Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties’ geïntroduceerd, waarin de algemene normen staan beschreven die tijdens de visitatie getoetst kunnen worden. De leidraad is bedoeld als een praktisch handvat. Het omvat 26 basisnormen waaraan de kwaliteit van zorg moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op basis van vier kwaliteitsdomeinen; evaluatie van zorg; professionele ontwikkeling; het functioneren van de vakgroep en het patiëntperspectief. De wetenschappelijke verenigingen hebben op basis van de Leidraad hun eigen normendocument samengesteld. De leidraad is een concreet hulpmiddel voor zelfevaluaties.

Visitatietrainingen


De Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties heeft in het kader van het uniformeren van de visitatietrainingen een Leidraad Visitatietrainingen opgesteld. Deze leidraad biedt handvatten voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen.