Onderwerp:

IFMS

Professionele kwaliteit is een impliciete, professionele noodzaak voor medisch specialisten. De afgelopen decennia is dan ook een veelomvattend systeem van kwaliteitsbewaking, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging ontwikkeld. De mate van functioneren van de medisch specialist is een essentieel onderdeel in de kwaliteitsketen. Het IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) is in 2008 binnen de algemene ziekenhuizen geïntroduceerd. Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten), tweejaarlijkse gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert.

IFMS-systeem

IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. De primaire doelstelling van het systeem is continue verbetering van het professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren. IFMS komt feitelijk op het volgende neer:

  • Laat zien wat je doet;
  • Vraag aan anderen hoe je het doet;
  • Bespreek dit met een collega;
  • Kom met een persoonlijk ontwikkelplan waarin je de gestelde veranderdoelen bij een volgend gesprek toetst.

Leidraad

In 2014 is de Leidraad IFMS gepubliceerd. Deze leidraad biedt handvaten om het individueel functioneren van een medisch specialist te evalueren en verder te ontwikkelen. Medisch specialisten horen deel te nemen aan IFMS, en in de leidraad wordt aangeraden om de persoonlijke ontwikkelpunten te delen met de vakgroep of maatschap.

Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten

Om het IFMS-systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de medisch specialistische zorg en het kwaliteitskader medisch specialisten, zijn op verzoek van de Federatie de zogenoemde Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten geëvalueerd en vernieuwd door IQ healthcare. Deze vragenlijsten worden tijdens de IFMS-ronde als instrument gebruikt door collega-specialisten, medewerkers en patiënten. Na evaluatie van de oorspronkelijke vragenlijsten bleek dat deze niet goed aansloten bij de praktijk. Respondenten bleken niet altijd zicht te hebben op bepaalde aspecten waar naar gevraagd werd om de medisch specialist te beoordelen. Daarom zijn de vragenlijsten ingekort en aangescherpt.

Ondersteunende instrumenten

De volgende instrumenten kunnen ingezet worden om de medisch specialist te ondersteunen om het individueel functioneren te verbeteren:

  • Een zelfevaluatie, waarbij de medisch specialist het eigen functioneren evalueert;

  • Een portfolio, waarin de medisch specialist het eigen professioneel functioneren beschrijft en bijhoudt;

  • 360° graden feedback vanuit verschillende bronnen (Multi Source Feedback vragenlijsten);

  • Een vertrouwelijk evaluatiegesprek tussen een (getrainde) gespreksleider en de medisch specialist waarin;

  • Een vertrouwelijk Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP);