Samenwerking vaatchirurg en fysiotherapeut

Titel project/netwerk

ClaudicatioNet (in ontwikkeling tot Chronisch ZorgNet)

Deelnemende organisaties

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van ruim 2100 in beweeg-, leefstijl en motiverende gespreksvoering getrainde fysiotherapeuten. Er wordt samengewerkt met beroepsverengingen (o.a. KNGF, NvD), patiëntenverenigingen (o.a. Harteraad), ziekenhuizen, andere paramedici, verwijzers (zowel vaatchirurgen als huisartsen) en zorgverzekeraars. Binnen Chronisch ZorgNet worden ook andere aandoeningen (COPD, hartziekten, overgewicht, diabetes) betrokken.

Doelstelling project/netwerk

Het waarborgen van doelmatige (stepped care), tijdige (< 5 werkdagen na verwijzing start behandeling), evidence based behandeling in de directe woonomgeving van een patiënt, waar ook in Nederland. 
 
Bij de start 2011 heeft het netwerk zich specifiek gericht op symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, in het bijzonder patiënten met etalagebenen. Vanaf 2019 richt het netwerk zich ook op patiënten die voor eerstelijns hartrevalidatie in aanmerking komen en op patiënten met COPD.
ClaudicatioNet / Chronisch ZorgNet is een pragmatisch netwerk waarin naast beweeg- en leefstijlprogramma’s laagdrempelig aandacht wordt besteed aan:
 • valpreventie
 • medicatie non-compliance signalering en rapportage (naar huisarts/medisch specialist)
 • toename van fysieke activiteit in ADL
 • doorbreken van sociaal isolement middels locoregionale initiatieven

Resultaten tot nu toe

 • Claudicationet is een landelijk dekkend netwerk. Deelnemers zijn getraind in MI (motivational interviewing), SMR (‘stoppen met roken’) en hebben specifieke kennis rond diverse chronische aandoeningen.
 • Alle deelnemers zijn aangesloten via eigen EPD (17 bestaande fysio-EPD’s) op 1 landelijke database, waaruit visuals worden gegenereerd die zichtbaar zijn in het individuele portfolio van iedere deelnemer. Eigen resultaten kunnen worden afgezet tegen een benchmark van Nederland, 10% best performers, 10 dichtstbijzijnde postcodes. Inmiddels zijn er 30.000 patiënten opgenomen in de database. 
 • ClaudicatioNet heeft het stepped care model voor patiënten met claudicatio intermittens in Nederland mogelijk gemaakt, geïmplementeerd en vervolgens met een Budget Impact Analyse doelmatigheid zichtbaar gemaakt (kostenbesparing 27-34 miljoen euro/jaar). Vektis-data tonen aan dat over de afgelopen 4 jaar een landelijke verschuiving plaatsvindt van interventies naar gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met claudicatio intermittens.
 • Dankzij ClaudicatioNet kon geboden behandeling per 1 januari 2017 worden opgenomen in basispakket.
 • De Digitale ZorgVerwijzer is geïmplementeerd bij 39 ziekenhuizen in Nederland, waardoor patiënten binnen 3 werkdagen door een looptherapeut worden gebeld en binnen 5 werkdagen na verwijzing daadwerkelijk in behandeling worden genomen (gecombineerde patiënt / therapeut delay zonder gebruik hiervan liep op tot 7 weken, terwijl evaluatiemoment effect van behandeling werd vastgelegd op 12 weken. Met als gevolg onderwaardering conservatieve traject en keuze invasieve interventie).
 • Subsidie van het Innovatiefonds zorgverzekeraars maakt het mogelijk om de (ict-) infrastructuur van ClaudicatioNet uit te breiden naar meerdere aandoeningen binnen het netwerk Chronisch ZorgNet (te beginnen met eerstelijns hartrevalidatie en COPD).
 • Value Based Healthcare Award 2016

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Vektis-data tonen aan dat er een landelijke verschuiving plaatsvindt van interventies naar gesuperviseerde looptherapie (GLT) voor patiënten met claudicatio intermittens. Maar liefst 83% van de patiënten is 5 jaar na starten van een traject GLT interventievrij. GLT heeft op de midden/lange termijn dezelfde effecten als een interventie, zonder de met een interventie geassocieerde risico’s (hart-/ herseninfarct, bloedingen, amputaties, overlijden) en tegen een fractie van de kosten.
 
ClaudicatioNet heeft de afgelopen jaren gestuurd op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, door een verwijzing vanuit de huisarts naar ClaudicatioNet te stimuleren. Hiermee blijft de patiënt in de eerste lijn en worden onnodige tweedelijns consulten/interventies voorkomen. Dankzij een subsidie van ZonMw krijgt dit substitutie project in 2019 een impuls, in samenwerking met de kaderhuisartsen. 
 
Ook in Chronisch ZorgNet zullen gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van bewegen en leefstijl herkenbaar en makkelijk vindbaar zijn voor zowel patiënten als verwijzers. In combinatie met transparantie van de kwaliteit van de geboden zorg, een continue leeromgeving (signalering under-performers en gerichte bij- en nascholing, intervisie en andere scholing) wordt steeds betere zorg op de juiste plek gerealiseerd. 

Meer informatie

Meer weten? Bezoek de website van claudicatienet of stuur een email info@chronischzorgnet.nl
 
Ga terug naar de overzichtspagina Netwerkgeneeskunde.