Koppeling onderzoek en richtlijnen

Het Kennisinstituut en ZonMw zijn in 2014 een samenwerking gestart met als doel een betere aansluiting van kennis uit onderzoek met de richtlijnen in de Richtlijnendatabase.

Als eerste zijn de onderzoeksprojecten van het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) geanalyseerd. Er is inzichtelijk gemaakt welk deel van de DO-projecten aansluit bij de richtlijnen in de Richtlijnendatabase, zodat duidelijk is welke lopende projecten aansluiten bij richtlijnen (en eventueel benoemde kennislacunes) en wat zij tegen de einddatum gaan opleveren voor een mogelijke update van een richtlijn. Hiermee wordt de implementatie van onderzoeksresultaten bevorderd en deze informatie kan ook worden meegenomen bij de beoordeling welke richtlijnmodules onderhoud behoeven. Door richtlijnen per module te updaten, hoeft bij nieuw wetenschappelijk bewijs niet de richtlijn volledig worden herzien, maar alleen de module die aanpassing behoeft.

Gekoppelde projecten

Indien een onderzoek aansluit bij een richtlijn, dan is een digitale koppeling gemaakt. Dit is bij een richtlijn op de Richtlijnendatabase te zien onder het kopje Bijlagen. Op de website van ZonMw is bij een project een verwijzing naar de desbetreffende richtlijn in de Richtlijnendatabase gemaakt; de projecten zijn te vinden door het betreffende dossiernummer of titel van het onderzoek in te vullen in de zoekbalk.

Of een onderzoek aansluit bij een richtlijnmodule, wordt beoordeeld op basis van de projectomschrijving op de website van ZonMw en wanneer dit nodig is ook op basis van onderzoeksverslagen. De koppeling geeft geen garantie dat de resultaten automatisch verwerkt kunnen worden in de richtlijnmodule. Dit is afhankelijk wat de exacte PICO (Patiënt, Interventie, ‘Comparison’ (vergelijking), ‘Outcome’ (uitkomst))bij een update van de richtlijnmodule gaat worden en of de publicatie deze beschrijft. Daarnaast worden de resultaten in het breder perspectief geplaatst van ander (buitenlands) onderzoek.

Onderzoeksresultaten opgenomen in een richtlijn 

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. Dit artikel wordt, indien deze voldoet aan de PICO, meegenomen in de systematische literatuuranalyse die wordt gedaan bij de ontwikkeling of herziening van een richtlijnmodule. De betreffende publicatie is te vinden in de richtlijn bij de samenvatting van de literatuur, conclusies en/of overwegingen.

Overzichten

Projecten opgenomen in een richtlijn
In een overzicht op de website van ZonMw is te zien welke projecten zijn opgenomen in een richtlijnmodule. Het gaat hier om:

  • projecten van het programma Doelmatigheidsonderzoek en DO-farmaco projecten (nu onderdeel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen)
  • richtlijnen gepubliceerd op de Richtlijnendatabase t/m mei 2020

Projecten die aansluiten bij een richtlijn
Op de website van ZonMw is ook te zien welke projecten van het programma Doelmatigheidsonderzoek aansluiten bij een richtlijnmodule. Het gaat hier om:

  • lopende projecten van het programma Doelmatigheidsonderzoek t/m ronde 2020
  • afgeronde projecten van het programma Doelmatigheidsonderzoek na 2011
  • richtlijnen gepubliceerd op de Richtlijnendatabase t/m mei 2020

Beide overzichten worden twee keer per jaar herzien.

Meer weten?

Meer informatie over de samenwerking tussen het Kennisinstituut en ZonMw op dit gebied vindt u in het verslag van een gezamenlijke bijeenkomst die op 11 maart 2021 plaatsvond. Heeft u nog vragen? Neem dan voor meer informatie contact op met Dieuwke Leereveld via d.leereveld@kennisinstituut.nl of met ZonMw via Gerjanne Vianen, doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl