Onderwerp:

Substitutie

10 april 2018 - Symposium ‘Zorg op de juiste plek: substitutie’

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren.

Onder substitutie wordt verstaan “het doelbewust en doelgericht vervangen van een (deel van een) bestaande voorziening door een (deel van een) andersoortige voorziening, waarbij de oorspronkelijke functie vervuld blijft worden en wel voor een vergelijkbare patiëntenpopulatie.”

Substitutie kan in vele verschijningsvormen worden georganiseerd: van een tele-consult tussen huisarts en medisch specialist, medisch specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijns centrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Bekende voorbeelden van substitutie zijn de ketenzorg voor patiënten met astma/COPD en diabetes mellitus type 2, en de integratie van de huisartsenposten en de SEH’s die op de meeste plaatsen in Nederland is doorgevoerd. Om duurzame substitutie van zorg te bereiken is lokale/regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten essentieel. Voor substitutie is dan ook geen landelijke blauwdruk op te stellen.

Handreiking

Substitutie speelt een belangrijke functie binnen de gezondheidszorg en de Federatie Medisch Specialisten heeft zich dan ook verbonden aan het bevorderen en ondersteunen van substitutie van medisch specialistische zorg naar de eerste lijn. Door de Raad Kwaliteit en de Raad Beroepsbelangen van de Federatie is de Werkgroep Substitutie ingesteld met vertegenwoordiging vanuit wetenschappelijke verenigingen. Door de Werkgroep is een Handreiking Substitutie van zorg opgesteld. De Handreiking omvat:

  • aandachtspunten voor het borgen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van te substitueren zorg;

  • aandachtspunten voor goede organisatie en afstemming van zorg tussen eerste en tweede lijn;

  • aandachtspunten voor het maken van financiële afspraken over substitutie.

De Federatie heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de Handreiking gezamenlijk uitgewerkt. Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bevorderen en substitutie niet tot een doel op zich maken, is daarbij het uitgangspunt.