Privacyverklaring_SKMS

1. Inleiding

 

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (“SKMS”) beheert zogenaamde kwaliteitsgelden ten behoeve van de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. SKMS is opgericht door de Federatie Medisch Specialisten (“de Federatie”) en Zorgverzekeraars Nederland (“ZN”).
De SKMS is gevestigd aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL) te Utrecht en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30231058.

De SKMS is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die SKMS:

 • zelf verzamelt of doordat u deze uit eigen beweging aan de SKMS verstrekt, zoals via overeenkomsten of correspondentie, deelname in een werkgroep/commissie of uw betrokkenheid bij of deelname aan door de SKMS georganiseerde activiteiten
 • verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de SKMS of andere (digitale) kanalen
 • ontvangt van organisaties (bijvoorbeeld de Federatie of een wetenschappelijke vereniging) namens welke u deelneemt in een werkgroep/commissies.

De leden van werkgroepen of commissies van de SKMS, alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de SKMS zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De SKMS is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

2. Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingsgronden
 

Categorieën van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. De SKMS verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens.

 1. NAW-gegevens (voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; titel; privéadres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land)
 2. Overige persoonskenmerken (geslacht)
 3. Specialisme gegevens ((medisch) specialisme(n); naam wetenschappelijke vereniging; overig)
 4. Communicatiegegevens (telefoonnummers (mobiel) privé en werk; email privé en werk)
 5. Administratiegegevens (maatschap, bankgegevens)

Doeleinden van de gegevensverwerking

De SKMS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Voor het voeren van een administratie van de SKMS en ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de SKMS.
 2. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in werkgroepen en commissies.
 3. Om aan haar financiële verplichtingen jegens u te voldoen. Deze financiële verplichtingen -waaronder vacatiegelden en reiskostenvergoeding- vloeien voort uit het feit dat u zitting heeft genomen in een werkgroep of commissie.
 4. Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen waaronder jegens de Belastingdienst voor de aan u uitbetaalde bedragen.
 5. Voor historische, statistische, en archiefdoeleinden.
 6. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website of andere (digitale) kanalen.

Grondslagen van de gegevensverwerking

De SKMS waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is door de SKMS noodzakelijk in het kader van het feit dat u lid bent geworden van een werkgroep of commissie of betrokken bent bij de organisatie van activiteiten van de SKMS, van de Federatie of van een lid van de Federatie in beide laatste gevallen gefinancierd door de SKMS. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u rechtstreeks met de SKMS bent aangegaan of die de Federatie of een lid van de Federatie is aangegaan met de SKMS.
 2. De SKMS verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de SKMS en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de SKMS.
 3. Indien de SKMS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

De SKMS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profiling.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

De SKMS gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden.

De SKMS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de SKMS daartoe wettelijk is gehouden.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de SKMS uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden zijn verwerkers van de SKMS en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de SKMS en voor geen enkel ander doel. Indien de SKMS verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de SKMS daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. Bewaartermijnen

 
Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende de tijd dat u deelneemt aan een werkgroep of commissie of betrokken bent bij of deelneemt aan activiteiten. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw deelname aan een werkgroep of commissie of betrokkenheid of deelname aan activiteiten niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de SKMS bij wet verplicht is om te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens nog slechts bewaard voor archief- en statistische doeleinden.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

 

De SKMS treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen de SKMS kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.

6. Voor bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen

 

Het webdomein van de SKMS (www.skms.nl) is rechtstreeks gekoppeld aan de website van de Federatie. Voor wat betreft de wijze waarop de Federatie op haar websites gebruik maakt van cookies, Google analytics, social media buttons en links naar andere website, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de Federatie.

7. Reglement verwerking persoonsgegevens en wijzigingen van ons privacy beleid

 

De Federatie en haar leden (de wetenschappelijke verenigingen) hebben in een Reglement Verwerking Persoonsgegevens (“RVP”) de jegens elkaar geldende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de leden van de wetenschappelijke verenigingen en aangeslotenen van de Federatie.

De SKMS heeft met de Federatie een aansluitingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden de SKMS persoonsgegevens kan verwerken die zij van de Federatie heeft ontvangen. Het RVP maakt onderdeel uit van die aansluitingsovereenkomst.
De SKMS kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

8. Uw rechten

 

U heeft het recht de SKMS te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) -bij voorkeur via uw  wetenschappelijke vereniging- te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Indien en voor zover de SKMS uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de SKMS bezwaar te maken.

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op websites stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via: skms@demedischspecialist.nl.

 
Versie: 1 oktober 2018