Onderwerp:

Pensioen

Na langdurige onderhandelingen met de NVZ is er eind 2017 een principeakkoord over ‘pensioenaftopping’. Aanvankelijk wilde de NVZ niet verder gaan dan een teruggave van 53%, en dan alleen over 2015 en 2016. De Federatie Medisch Specialisten, LAD en FBZ vonden dat onacceptabel en startten met succes een actietraject. Het principeakkoord is vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Omdat deze regeling alleen geldt voor medisch specialisten, werd afgesproken dat het akkoord een passende vertaling moet krijgen in de Cao Ziekenhuizen, zodat er ook voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en SEH-artsen een oplossing komt.

Cao Ziekenhuizen

In mei 2017 werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Daarin is afgesproken dat ziekenhuizen over 2016 alsnog voor 100% bijdragen aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie bij medewerkers met een bruto jaarinkomen van meer dan € 101.519. Vanaf 2017 krijgen medewerkers 70%. De schaalsalarisbedragen ultimo 2016 zijn hiertoe eenmalig structureel verhoogd.

AMS

De gesprekken over de nieuwe AMS verliepen moeizamer, maar in het najaar kwam er een definitief akkoord. In het akkoord is het volgende afgesproken:

  • Werknemers krijgen 70% van de vrijgevallen pensioenpremie terug via het salaris. De salarissen worden hiertoe per 1 januari 2017 structureel verhoogd. Bij de berekening van de vrijgevallen pensioenpremie is uitgegaan van de AMS-schalen, vermeerderd met een gemiddelde inconveniëntentoeslag van 14%.
  • Om de werkgeversbijdrage van 70% op te hogen tot 100% of meer, kunt u in uw instelling afspraken maken met uw raad van bestuur, bijvoorbeeld over efficiency, zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Het geld dat uit die afspraken voortkomt, gaat naar het BOE.

Medisch specialisten hebben ingestemd met de nieuwe AMS, die op 1 januari 2018 in werking is getreden.

Pensioen ggz

Ook GGZ Nederland wilde geen teruggave regelen voor de pensioenaftopping. FBZ, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben maandenlang ook voor medisch specialisten in dienst van ggz-instellingen geprobeerd via overleg en acties tot een oplossing te komen. Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ werd een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping, dat later, in het definitieve akkoord voor een nieuwe cao, werd opgenomen. Daarin is afgesproken dat alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage. 

Over pensioen in het algemeen

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ZBC’s. Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn nu aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Er vinden onderhandelingen plaats om de medewerkers te laten overstappen naar pensioenfonds PFZW. Deze overgang moet leiden tot een gelijk speelveld tussen umc’s en algemene ziekenhuizen op pensioengebied. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die een brutoberoepsinkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW. Dit zijn vooral de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Vragen?

Heeft u vragen over pensioen of pensioenaftopping? Neem dan contact op met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum. Meer informatie over pensioenaftopping vindt u ook op de website www.pensioenopgroen.nl.