Onderwerp:

Wet DBA

Wet DBA wordt vervangen

In het regeerakkoord 2017 is bepaald dat de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil duidelijkheid voor opdrachtgevers over de arbeidsrelatie schapen door de invoering van een opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform de ingevulde antwoorden in de webmodule. Het kabinet treft daarnaast maatregelen om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt te voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte te geven. Het streven is een en ander per 1 januari 2020 in werking te laten treden. 

Ons advies

Voor nu adviseren wij:

  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten;
  • voor andere ZZP contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst.

Blijf daarbij wel nagaan of betreffende werksituatie het beste aansluit bij een dienstverband of een ZZP contract. Vooral het bestaan van een gezagsverhouding (het moeten opvolgen van aanwijzingen door opdrachtgever) bij de uitvoering van de overeenkomst is een belangrijk facet daarbij. In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen, is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS.

Opschorting handhaving

De handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Let op: de Belastingdienst handhaaft wel bij kwaadwillenden. Vanaf 1 juli 2018 betekent dit dat de Belastingdienst boetes of naheffingen kan opleggen aan opdrachtgevers en –nemers als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aansprakelijkheidsverzekering doorbelast

De model waarneemovereenkomst voor zowel MSB als ziekenhuis is aangepast. In plaats van de verplichting een eigen medische aansprakelijkheidsverzekering te hebben, is nu een doorbelastingplicht opgenomen. Een dergelijke regeling is noodzakelijk omdat een zelfstandig ondernemer de gevolgen van aansprakelijkheid zelf moet dragen, dus ook de premie van de betreffende verzekering. Waarnemers blijven voor hun medische aansprakelijkheid vallen onder de zogenaamde ‘parapludekking’ voor alle binnen in de instelling verleende zorg. De premies worden doorgaans doorbelast aan MSB’s, en vanaf nu ook expliciet naar rato aan waarnemers. Over het tarief dat de waarnemer in rekening brengt voor het verlenen van zorg, is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd, maar over de doorbelaste verzekeringskosten wél. Daarom zal de MSB of het ziekenhuis deze apart factureren. De Federatie Medisch Specialisten realiseert zich dat dit niet eenvoudig is uit te voeren. Daarom is de wijze waarop deze doorbelasting er logischerwijze uitziet opgenomen in een aparte toelichting. Alle modellen en toelichtingen staan rechts op deze pagina.

Wij houden u middels deze website op de hoogte van ontwikkelingen. Bij vragen, neem dan contact op met uw fiscalist of met het Kennis- en dienstverleningscentrum