Onderwerp:

Wet DBA

Wet DBA wordt vervangen

In het regeerakkoord 2017 is bepaald dat de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil duidelijkheid voor opdrachtgevers over de arbeidsrelatie scheppen door de invoering van een opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform de ingevulde antwoorden in de webmodule. Het kabinet treft daarnaast maatregelen om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt te voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte te geven. Het streven is een en ander per 1 januari 2021 in werking te laten treden. 

Nieuwe zzp wetgeving uitgesteld tot 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is zowel dit jaar als volgend jaar nog bezig met de uitwerking van de regeringsplannen over werken als zelfstandige. Intussen blijft de Federatie in gesprek met SZW en VWS om zorgspecifieke aandachtspunten aan te reiken. Dit samen met de LHV, de KNMT en de VvAA. Zie onze inhoudelijke punten in gerelateerd nieuws. Zoals het er nu naar uit ziet zal voor medisch specialisten veelal een ‘opt out regeling’ gaan gelden. Met opt out wordt bedoeld dat er vanuit gegaan wordt dat er, als opdrachtgever en opdrachtnemer de werkrelatie als zelfstandig kwalificeren, geen sprake is van loondienst. Deze regeling geldt bij een tarief vanaf € 75 en een maximale contractduur van 1 jaar. Wij zijn vooral bezorgd over de continuïteit en kwaliteit van zorg als wordt vastgehouden aan een termijn van 1 jaar. 

Ons advies

Voor nu adviseren wij: 
  • voor zuivere waarnemingen gebruik te blijven maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde model waarneemovereenkomsten;
  • voor andere ZZP contracten de site van de Belastingdienst te blijven raadplegen onder de zoektermen algemene modelovereenkomst.
 
Blijf daarbij wel nagaan of betreffende werksituatie het beste aansluit bij een dienstverband of een ZZP contract. Vooral het bestaan van een gezagsverhouding (het moeten opvolgen van aanwijzingen door opdrachtgever) bij de uitvoering van de overeenkomst is een belangrijk facet daarbij. In een sterk geprotocolleerde werkomgeving als binnen zorginstellingen, is al snel sprake van een dienstverband. Als uw werksituatie evident niet past bij een van de beschikbare modelovereenkomsten, adviseren wij te kiezen voor een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS.

Opschorting handhaving

De handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2021. Dit betekent dat de Belastingdienst boetes of naheffingen kan opleggen aan opdrachtgevers en –nemers als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:
  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. 
 
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid
 
Wij houden u middels deze website op de hoogte van ontwikkelingen. Bij vragen, neem dan contact op met uw fiscalist of met het Kennis- en dienstverleningscentrum