Onderwerp:

VMSD

Het is van belang dat medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen zich lokaal verenigen, bijvoorbeeld in een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). In de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) en het Statuut is vastgelegd hoe de positionering van medisch specialisten ten opzichte van de raad van bestuur en de medische staf gevormd kan worden. In deze animatie leggen we kort uit wat het belang is van een VMSD en hoe u een VMSD kunt opzetten:

 

Statuut

De oprichting van een VMSD borgt dat alle medisch specialisten binnen een ziekenhuis gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. Deze gelijkwaardige vertegenwoordiging is geregeld in het Statuut voor medisch specialisten. Het Statuut is een integraal onderdeel van de AMS en regelt de verantwoordelijkheden van de medisch specialist en de raad van bestuur. Zo regelt het Statuut dat de medisch specialist medeverantwoordelijkheid krijgt voor productievolume en omzet en voor de gesprekken met zorgverzekeraars. De raad van bestuur geeft hiervoor inzicht in de omzet- en kostenontwikkeling van het ziekenhuis.

Taken

Naast het vertegenwoordigen van de medisch specialisten in dienstverband geeft de VMSD gevraagd en ongevraagd advies. De VMSD informeert de achterban en brengt deze samen, zodat medisch specialisten in dienstverband meer samenspraak hebben. Daarnaast is vastgelegd dat het ziekenhuisbestuur met de VMSD onder andere moet overleggen over toeslagen en budgetten. En over de gesprekken met zorgverzekeraars, het functioneren van medisch specialisten en over de wijze waarop er invulling moet worden gegeven aan veilig en gezond werken. 

BOE

Sinds de invoering van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) stelt de raad van bestuur een budget beschikbaar voor medisch specialisten in dienstverband, die deel uitmaken van een organisatorische eenheid (OE). Dit heet het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Met de komst van dit budget zijn de individuele toeslagen voor managementtaken, opleidingsverantwoordelijkheid en de zogeheten dervingstoeslag A komen te vervallen. De verdeling van het budget vindt plaats volgens de verdeelafspraken zoals die gemaakt zijn binnen de OE. Het BOE is als volgt opgebouwd:

  • Voor het jaar 2018 geldt dat de hoogte van het geïndexeerde budget gelijk is aan de omvang van de uitgekeerde complementaire toeslagen in 2015 vermeerderd met de vakantietoeslag.
  • Vanaf 1 januari 2018 wordt, onder meer voor levensfasebewust personeelsbeleid, het budget verhoogd met de materiële waarde van de totale Variflexregeling op 31 december 2015. Van dit budget wordt afgetrokken de Variflex-regelingen die voor 1 juli 2014 van toepassing waren.
  • De raad van bestuur vult het BOE (aan), op basis van de realisatie van gemaakte kwaliteits- en/of prestatieafspraken.

Pensioenaftoppingsakkoord in AMS

Het pensioenaftoppingsakkoord is intussen uitgewerkt in een gewijzigde AMS die op 1 januari 2018 van kracht is gegaan. Afgesproken is dat ziekenhuizen 70% van de vrijgevallen werkgeverspremie voor het pensioen teruggeven via het salaris. Medisch specialisten kunnen daar bovenop op lokaal niveau prestatie-afspraken maken met hun raad van bestuur, bijvoorbeeld over zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Daardoor kan het percentage teruggave oplopen tot 100% of meer.

‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’

Met het project 'Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet' ondersteunen de Federatie Medisch Specialisten en de LAD medisch specialisten om hun positie binnen de ziekenhuisorganisatie te verstevigen. Zo is er een vijfstappenplan gepresenteerd, dat begint met het opzetten van een VMSD en dat eindigt met het maken van prestatieafspraken om de pensioenaftoppingsteruggave op 100% te krijgen. Daarnaast zijn er diverse producten gelanceerd die medisch specialisten kunnen helpen om hun rol te pakken als volwaardig gesprekspartner van de raad van bestuur. Zoals de tweedaagse training 'U en uw VMSD in positie'U vindt alle documenten rechts op deze pagina onder 'gerelateerde publicaties'. 

Bel ons

Voor vragen over uw positie, VMSD, de AMS, het Statuut en het BOE kunt u contact opnemen met het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD. De Federatie en de LAD verstrekken diverse handreikingen, FAQ’s, factsheets, modellen en andere documenten aan MSB’s, VMSD’s en medische staven. Bent u op zoek naar een bepaald document? Ook dan kunt u contact opnemen met het KDC, of neem contact op met uw contactpersoon bij de Federatie.