Onderwerp:

Verdeling van opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan brengt iedere 3 jaar een advies uit over het aantal op te leiden medisch specialisten. Zij maakt deze ramingen op basis van de verwachte zorgbehoefte, rekening houdend met o.a. epidemiologische ontwikkelingen. De minister van VWS bepaalt jaarlijks hoeveel nieuwe aios per specialisme mogen worden opgeleid in het komende jaar. Het vaststellen van het aantal instroomplaatsen gebeurt in afstemming met de praktijk. De wetenschappelijke verenigingen kunnen bij het Capaciteitsorgaan aangeven wat de actuele ontwikkelingen zijn in hun vakgebied en of dit volgens hen invloed heeft op de toekomstige behoefte. 

Verdeling van opleidingsplaatsen

De Stichting BOLS, een samenwerkingsverband van NFU, NVZ en de Federatie Medisch Specialisten, maakt een voorstel voor de verdeling van de instroomplaatsen over de onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR’s). De OOR’s verdelen de instroomplaatsen vervolgens over de opleidingsklinieken binnen die regio. 

De verdeling van de opleidingsplaatsen over OOR’s en opleidingsklinieken is een complex proces, waarbij regels gevolgd moeten worden die door het ministerie van VWS zijn opgesteld. Het resultaat van het toewijzingsproces is het toewijzingsvoorstel dat de Stichting BOLS opstuurt aan het ministerie van VWS. Op basis hiervan stelt de minister het verdeelplan vast. In het verdeelplan staat per specialisme welke opleidingsklinieken het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee voor de beschikbaarheidsbijdrage voor instroomplaatsen.

Schematische weergave toewijzingsproces:

schema toewijzingsproces