Onderwerp:

UMC

De universitair medisch specialist (ums) heeft binnen het universitair medisch centrum (umc) een aantal taken:

  • Het leveren van (top) klinische zorg aan patiënten;
  • Het geven van onderwijs aan studenten geneeskunde als docent en rolmodel;
  • Het opleiden van medisch specialisten en andere deskundigen;
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ziekte en gezondheid;
  • Het beschikbaar stellen van kennis en expertise aan overheden, instellingen en bedrijven;
  • Het bijdragen aan het bestuur en management van de centra zelf.

Een ums is nauw betrokken bij het formuleren van het strategische en operationele beleid binnen de medische afdelingen en, via het stafconvent, bij dat van het umc als geheel. Voor het duiden van de positionering van de ums op deze verschillende niveaus ontwikkelt de Federatie Medisch Specialisten samen met de Landelijke vereniging van artsen in Dienstverband (LAD) handvaten. Zij werken nauw samen met vertegenwoordigers van Academische Specialisten Verenigingen (ASV’s).

Stafconvent

Elk umc heeft volgens de wet een Stafconvent. Afhankelijk van het umc maakt iedere ums deel uit van het Stafconvent van het umc. Het Stafconvent heeft als primaire taak mee te werken aan het bestuur van het umc.  De doelen en de wijze van organisatie per umc kunnen verschillen. De uitwerking is te vinden in de verschillende lokale reglementen. Daaruit blijkt echter een diversiteit aan taken en bevoegdheden. 

Het Kaderreglement Stafconventen kan worden gebruikt voor de verdere vormgeving van de positie van de Stafconventen in de umc’s. Het geeft een overzicht is van de taken en bevoegdheden van Stafconventen op grond waarvan Stafconventen keuzes kunnen maken over welke taken en bevoegdheden het beste passen bij de lokale omstandigheden. Op deze manier kunnen medisch specialisten goed betrokken zijn bij de organisatie en de activiteiten van hun umc’s, en goede afspraken maken met de raad van bestuur.

Cao UMC

De Federatie en de LAD zijn nauw betrokken bij cao-onderhandelingen om de belangen van de universitair medisch specialisten te behartigen. Dit heeft geleid tot een nieuwe Cao UMC in de zomer van 2015. De nieuwe cao heeft een looptijd van 33 maanden: van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Cao UMC. 

Cao GGZ

Op 24 mei 2017 bereikten FBZ/LAD, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord met GGZ Nederland voor een nieuwe cao GGZ. Hoewel de onderhandelingen aanvankelijk stroef begonnen, zijn goede afspraken gemaakt, waardoor zoveel mogelijk werknemers in de ggz erop vooruitgaan. Zo krijgen ze een salarisverhoging van in totaal 2,95%, een eindejaarsuitkering die stapsgewijs toegroeit naar een volledige 13e maand (8,33%) en twee maal een eenmalige uitkering. Daarnaast wordt mogelijk gemiste ORT-toeslag tijdens vakantie-uren over de periode 1 januari 2013 – 1 juli 2015 gecompenseerd, wordt het mogelijk een zelfstandig scholingsverzoek in te dienen en komt er een onderzoek naar gezond roosteren. Verder moeten werkgevers samen met ondernemingsraden uiterlijk 1 juli 2018 een plan hebben opgesteld voor de aanpak van werk- en regeldruk. Tot slot is afgesproken dat werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage. 

Bel ons

Voor vragen over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie.