Onderwerp:

Teamtraining

Federatie Medisch specialisten stelt standpunt teamtraining vast

Eind mei 2015 heeft de raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten een standpunt op teamtraining vastgesteld. De Federatie Medisch Specialisten staat ervoor dat patiënten die medisch specialistische zorg ontvangen erop kunnen vertrouwen dat deze zorg zo veilig mogelijk is. Verbeteren van kwaliteit en veiligheid is een continu proces. Teamwork is de basis voor goede en veilige patiëntenzorg. Effectief teamwork is niet in alle zorginstellingen een vanzelfsprekendheid en vaak is een cultuurverandering nodig om effectief teamwork te bewerkstelligen. De kwaliteit en veiligheid komen in gevaar als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt.

Het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die een behandelteam vormen staat niet ter discussie. Desondanks zijn veel calamiteiten, incidenten en bijna incidenten in een ziekenhuis toe te wijzen aan niet optimale samenwerking en communicatie binnen een behandelteam. Wanneer de communicatie en samenwerking tussen ziekenhuisprofessionals niet optimaal verloopt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. In de monitor zorggerelateerde schade 2011-2012 van het NIVEL werd dan ook een aanbeveling gedaan ten aanzien van het verbeteren van de teamsamenwerking.

Met het vaststellen van deze visie roept de Federatie op om teamtraining een onderdeel te laten zijn van het (her)scholingsbeleid van alle zorgprofessionals.