Onderwerp:

Raad Beroepsbelangen

In de Raad Beroepsbelangen wordt beleid gemaakt ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. In de Raad zitten medisch specialisten namens hun wetenschappelijke vereniging. Zowel medisch specialisten in vrij beroep, in dienstverband als universitair medisch specialisten. De Raad stelt elk jaar doelstellingen vast, die aansluiten bij de afspraken die zijn gemaakt in de zorgakkoorden en het visiedocument Medisch Specialist 2025. Dit jaarplan wordt vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering waarin de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zitting hebben. Vervolgens zet de Raad Beroepsbelangen de beleidslijnen uit waaraan door werkgroepen, beroepsbelangencommissies (BBC’s) en het Federatiebureau invulling wordt gegeven. Onder Beroepbelangen vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die wat betreft beroepsbelangen op de agenda staan van de Federatie Medisch Specialisten.

Voorzitters

Per wetenschappelijke vereniging worden twee medisch specialisten aangewezen om zitting te nemen in de Raad. Anesthesioloog Robert Sie is voorzitter van de Raad Beroepsbelangen. Kinderarts Ruud van Gilst is vicevoorzitter.