Onderwerp:

Raad Beroepsbelangen

De Raad Beroepsbelangen bepaalt welke thema’s en doelstellingen zij per jaar nastreven. Die komen voort uit de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2014-2017 en uit beleidsstukken zoals het visiedocument Medisch Specialist 2015, de Positioneringsnota 2015 en het Witte Boek deel V. Deze thema’s en doelstellingen worden in de vorm van een jaarplan vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering waarin de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zitting hebben. Vervolgens zet de Raad Beroepsbelangen de beleidslijnen uit waaraan door werkgroepen, beroepsbelangencommissies (BBC’s) en het Federatiebureau invulling wordt gegeven. Onder Beroepbelangen vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die wat betreft beroepsbelangen op de agenda staan van de Federatie Medisch Specialisten.

Voorzitters

Per wetenschappelijke vereniging worden twee medisch specialisten aangewezen om zitting te nemen in de Raad. Anesthesioloog Robert Sie is voorzitter van de Raad Beroepsbelangen. Kinderarts Léon Winkel is vicevoorzitter.