Onderwerp:

Participatie

De Federatie Medisch Specialisten vindt het belangrijk dat medisch specialisten een participerende rol hebben in het ziekenhuis. In 2012 zei de commissie Meurs in een rapport over de inkomens van medisch specialisten: ‘Het is cruciaal dat de belangen van instelling en specialisten zoveel mogelijk gelijk gericht worden […] door participatie van specialisten in juridische en financiële zin in een instelling.’ De overheid onderschrijft dit standpunt en inmiddels heeft de integrale bekostiging ervoor gezorgd dat er meer mogelijkheden zijn om te participeren, en de governance in het ziekenhuis te verbeteren.

In brede zin

In veel ziekenhuizen wordt participeren gezien als het creëren van mede-eigenaarschap van medisch specialisten in het ziekenhuis. Ook minister Schippers ziet participatie als mede-eigenaarschap. In de praktijk blijkt dit echter lastig te realiseren door ontwikkelingen in de markt en door juridische en fiscale beperkingen. De Federatie Medisch Specialisten benadrukt dat participeren méér is dan mede-eigenaar zijn van ‘stenen’. Participeren is betrokkenheid tonen bij het beleid van het ziekenhuis, invloed uitoefenen, en zeggenschap hebben. Dat geldt voor alle medisch specialisten, in vrij beroep en in dienstverband, en heeft als doel samen de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Participatie vraagt dus om een actieve, ondernemende medisch specialist die zijn verantwoordelijkheid neemt in de ziekenhuisorganisatie.

Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten zegt hierover in Zorgvisie: "Ik denk niet dat je specialisten vast moet klinken aan het gebouw. We willen de zorg zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren. Door consulten via Skype en andere e-healthapplicaties verplaatst de zorg zich richting eerste lijn, anderhalve lijn en zelfs nuldelijn. Er ontstaan netwerkorganisaties, waarin huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, medisch specialisten, msb’s en ziekenhuizen samenwerken. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen. Specialisten moeten zich vrij kunnen bewegen om de zorg op de juiste plek te geven en niet financieel gebonden zijn aan een gebouw. Ik zie het msb veel meer als opstap naar zulke netwerkorganisaties. En als ziekenhuizen in netwerken samenwerken, zijn de concentratie en spreiding van zorg ook gemakkelijker te organiseren." 

Voorbeelden

In veel ziekenhuizen is er al een vorm van participatie. Zo hebben diverse medisch specialisten ‘zeggenschap’ in die zin dat ze unithoofd of medisch manager zijn, of een actieve rol spelen in het bestuur van de medische staf, MSB of VMSD. Maar ook het lenen van geld aan het ziekenhuis, of investeren in een zorg-BV samen met het ziekenhuis is een vorm van participatie. De Federatie Medisch Specialisten werkt momenteel aan het visiedocument Participatie dat in het 2018 wordt opgeleverd. Hierin staat handreikingen hoe je als medisch specialist kunt participeren. Dit geldt dus niet alleen voor de MSB’s die de Federatie ondersteunt bij de doorontwikkeling, maar óók voor medisch specialisten in dienstverband, vaak verenigd in een VMSD.