Onderwerp:

Opleidingsakkoord

In het regeerakkoord van oktober 2012 werd een bezuiniging op de medisch specialistische vervolgopleidingen aangekondigd. Het betrof hier een verkorting van de opleidingsduur met één tot twee jaar, oftewel 25 tot 40 procent. Deze maatregel zou een bezuiniging van 180 miljoen euro moeten opleveren. Dit kwam bovenop de in het Lenteakkoord (mei 2012) aangekondigde bezuiniging in de vorm van een korting op het subsidiebedrag per aios per jaar (15 miljoen in 2013, oplopend tot 90 miljoen in 2016).

Akkoord voorkomt draconische verkorting opleiding medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (destijds in de vorm van de OMS en de wetenschappelijke verenigingen) was van mening dat de voorgestelde verkorting de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de medisch specialistische zorg ernstig zou schaden. Tegelijkertijd wilden wij wel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de medisch specialistische zorg betaalbaar te houden. Daarom hebben we het initiatief genomen om met de betrokken veldpartijen (NFU, NVZ- STZ, GGZ NL, DJS en het CGS) tot een alternatief bezuinigingspakket te komen.

Dit heeft geresulteerd in het Opleidingsakkoord dat in oktober 2013 gesloten is met de minister van VWS. Dit akkoord is beduidend minder schadelijk dan de oorspronkelijke plannen. Zo is de bezuiniging verminderd van 270 miljoen naar 218 miljoen, doordat een deel van de bezuiniging al vóór 2020 kan worden ingeboekt. Toch is er nog steeds sprake van een forse bezuiniging die door iedereen zal worden gevoeld. 

Uitwerking bezuinigingsmaatregelen

De bezuinigingsmaatregelen worden op verschillende manieren gerealiseerd. Naast de generieke korting van 2% op de opleidingsvergoedingen in 2013, ontvangen de algemene ziekenhuizen tot 2017 geleidelijk minder geld voor specialisten in opleiding (aios). Daarnaast wordt het aantal 
opleidingsplaatsen voor medisch specialisten gereduceerd en de medisch specialistische vervolgopleiding wordt op individuele basis ingekort. Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten daalt structureel met 100 plaatsen met ingang van 2015, dit leidt tot een structurele bezuiniging van 72 miljoen in 2020. Belangrijk gegeven hierbij is dat dat het maximum van de bandbreedtes van het Capaciteitsorgaan voor 2015 al meer dan 100 plaatsen onder het aantal instroomplaatsen van 2013 zouden liggen. 

De uitwerking van het Opleidingsakkoord vereist actie van diverse veldpartijen: 

  • De Federatie Medisch Specialisten is opdrachtnemer voor de individualisering van de opleidingsduur. Dit project moet ertoe leiden dat in 2022 80% van de aios de vervolgopleiding gemiddeld 6 maanden sneller doorloopt. Deze individuele versnelling vervangt de generieke verkorting van 1 tot 2 jaar zoals in het regeerakkoord was opgenomen.
  • De NFU leidt het project Dedicated Schakeljaar waarbij geneeskundestudenten in het laatste masterjaar competenties verwerven, waarmee ze de vervolgopleiding versneld kunnen doorlopen. 
  • Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een gewijzigd Kaderbesluit vastgesteld dat het mogelijk maakt om een verkorting van de opleidingsduur toe te kennen op basis van eerder of tijdens de opleiding verworven competenties.
  • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is verantwoordelijk voor de monitoring op de versnelling en past daarvoor haar toezichthoudende activiteiten aan.