Onderwerp:

Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid staat en blijft terecht hoog op de agenda. Om die reden stellen steeds meer instellingen een ‘medisch specialist patiëntveiligheid’ aan. Dit is een (buitengewoon) lid van de medische staf die belast is met het patiëntveiligheidsbeleid en de implementatie hiervan binnen de instelling. Het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid ondersteunt de medisch specialist patiëntveiligheid met de vertaling van het beleid naar de dagelijkse praktijk. De doelen van het Netwerk Patiëntveiligheid zijn:

 1. Kennis delen / intervisie 
  Door het delen van kennis, ervaringen en resultaten wordt kennisverspreid en de implementatie van initiatieven vereenvoudigd en versneld. De medisch specialisten in het netwerk hebben ook een belangrijke signaalfunctie ten aanzien van situaties waarin de patiëntveiligheid in het gedrang is of dreigt te raken. Binnen het netwerk kunnen collega’s elkaar helpen het bewustzijn ten aanzien van soortgelijke situaties in de eigen instelling te verbeteren en activiteiten om dergelijke situaties te voorkomen te coördineren.
   
 2. Leiderschap
  Het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid levert een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van Klinisch Leiderschap op dit gebied. 
   
 3. Positionering medisch specialisten patiëntveiligheid
  De bundeling van krachten in het netwerk en formalisering van de samenwerking maakt het mogelijk de leden van het netwerk steviger te positioneren binnen de eigen instelling/medische staf alsmede extern.

Lidmaatschap Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Het streven is om in alle Nederlandse ziekenhuizen en in zoveel mogelijk particuliere klinieken en ZBC’s minimaal één Medisch Specialist Patiëntveiligheid te hebben die lid is van het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid. Door het verbinden van deze specialisten ontstaat een krachtig hulpmiddel om patiëntveiligheidsbeleid op de werkvloer handen en voeten te geven. Het netwerk bestaat momenteel uit 144 leden, afkomstig uit 81 verschillende zorginstellingen.

Om de leden van het netwerk met elkaar in contact te brengen is een digitaal platform ontwikkeld. Dit platform biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van goede voorbeelden of initiatieven. Daarnaast kan via het platform relevante literatuur en nieuws verspreid worden. Het platform bevat ook een agenda voor landelijke activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid. In het discussieforum kunnen leden van het netwerk elkaar vragen stellen en onderling met elkaar over onderwerpen discussiëren. Het platform wordt beheerd door een moderator van de Federatie Medisch Specialisten.

De leden van het Netwerk komen drie maal per jaar bijeen in een themabijeenkomst. 

Lid worden?

Bent u (buitengewoon) lid van de medische staf en gaat uw bijzondere interesse uit naar patiëntveiligheid, dan kunt u lid worden van het netwerk. Op het digitale platform van het netwerk heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden als lid van het netwerk.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij de Federatie Medisch Specialisten via patientveiligheid@demedischspecialist.nl.