Onderwerp:

Medische technologie

Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en voor een grotere efficiëntie. Echter, de introductie van innovaties moet wel veilig gebeuren. Daarom is in 2011 het convenant ‘medische technologie’ opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), in nauwe samenwerking met onder andere vertegenwoordigers van de Federatie Medisch Specialisten. Het convenant richt zich op de veilige toepassing van medische technologie in de cure sector. 

De afgelopen jaren hebben medisch specialisten dan ook hun verantwoordelijkheid genomen en in het kader van het convenant een aantal leidraden ontwikkeld:

  • De leidraad 'Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische appratuur" is een eerste aanzet om richting te geven aan de verantwoordelijkheden
    van de medisch specialist voor medische apparatuur.Verantwoorde zorg voor medische apparatuur omvat echter het gehele proces van aanschaf, vrijgave, ingebruikname, beheer, onderhoud, modificatie, educatie en bovenal gebruik. Aan de verschillende fasen van dit proces worden verschillende eisen gesteld om veiligheid en betrouwbaarheid te borgen.
  • De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ beschrijft per fase welke eisen aan medisch specialisten gesteld worden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur te borgen. Ook beschrijft de leidraad welke zaken op instellingsniveau geregeld moeten zijn. Geadviseerd wordt om de processen rondom medische apparatuur integraal onderdeel te maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen binnen een ziekenhuis.
  • De leidraad ‘Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk’ die met steun van het Zorginstituut is ontwikkeld, biedt medisch specialisten en andere betrokken zorgprofessionals een handvat om de veiligheid, effectiviteit, maar ook de kosten van een nieuwe interventie tijdig en goed in beeld te krijgen. Naast de leidraad is er ook een stappenplan beschikbaar zodat in 6 stappen duidelijk is of er al eerdere ervaringen zijn met de nieuwe interventie, wat de veiligheidsrisico’s en financiële risico’s zijn, en hoe een plan van aanpak voor bijvoorbeeld het trainen van betrokkenen en de monitoring eruit kan zien.