Onderwerp:

Kwaliteitskader medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (Sinds 1 januari 2015 opgegaan in de Federatie Medisch Specialisten) heeft in 2010 een kwaliteitskader ontwikkeld met daarin aanbevelingen om de kwaliteit van de gezondheidszorg van de medisch-specialistische zorg verder te verbeteren. Dit kader maakt duidelijk wat de samenleving op het gebied van kwaliteit van medisch specialisten mag verwachten. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle wetenschappelijke verenigingen. 

Vertrouwen in de patiëntenzorg

Het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten is voor de Federatie Medisch Specialisten één van de speerpunten van haar activiteiten. Het leveren van hoogwaardige zorg is immers de essentie van het beroep. Sleutelbegrippen bij het kwaliteitsbeleid zijn: veiligheid, doelmatigheid, tijdigheid, effectiviteit en patiëntgerichtheid. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht de samenleving een gerechtvaardigd vertrouwen in de geleverde patiëntenzorg te kunnen bieden. 

Downloaden:
Kwaliteitskader van medisch specialisten (pdf)

In het kwaliteitskader wordt aandacht besteed aan:

  • De professionele standaard
  • De verantwoordelijkheidsverdeling
  • Verantwoording afleggen
  • Kwaliteitsborging en kwaliteitsverhoging.
  • Verhouding tot Algemeen Kwaliteitskader voor specialisten

Het Kwaliteitskader van de KNMG biedt ruimte om specifieke eisen (bovenbouw) voor het eigen specialisme toe te voegen. Het kwaliteitskader van medisch specialisten vormt de specifieke bovenbouw voor medisch specialisten op het Kwaliteitskader van de KNMG.