Onderwerp:

Kwaliteitsindicatoren, basisset IGZ

De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de IGZ jaarlijks de Basisset Kwaliteits-indicatoren Ziekenhuizen uit. Voor de Basisset Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen IGZ, Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de voormalige OMS. De Federatie Medisch Specialisten zet deze samenwerkingsovereenkomst voort. De IGZ ontwikkelt jaarlijks ook een Basisset Particuliere Klinieken.

Doel en uitgangspunten basisset

De kwaliteitsindicatoren in de Basisset zijn ontwikkeld in het kader van het preventieve toezicht. Hiermee kan de IGZ op basis van risico-inschatting prioriteiten in het toezicht stellen. De volgende vijf uitgangspunten vormen de basisfilosofie van de prestatie-indicatoren in ziekenhuizen:

  1. Een prestatie-indicator geeft een signaal over de (kwaliteit van de) zorg op grond waarvan de inspectie kan besluiten nader onderzoek te verrichten.
  2. Ziekenhuizen maken zelf resultaten openbaar. Zij kunnen deze dan voorzien van nadere uitleg die nodig is om een goed beeld te krijgen van de zorg in een ziekenhuis.
  3. Naast externe verantwoording is ook het stimuleren van interne interne kwaliteitsverbetering een doel.
  4. Registratielast moet beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke.

Samenwerking IGZ

De Federatie Medisch Specialisten initieert, faciliteert en coördineert de samenwerking tussen de IGZ en wetenschappelijke verenigingen die de indicatoren ten behoeve van de Basisset ontwikkelen. Twee keer per jaar organiseert de federatie een overlegronde tussen de IGZ en de afzonderlijke wetenschappelijke verenigingen. Tijdens deze overleggen brengen wetenschappelijke verenigingen nieuwe indicatoren in en bespreken zij met de IGZ de interpretatie van de data ten behoeve van het toezicht.