Onderwerp:

Individualisering van de opleidingsduur

In juli 2014 is een nieuw Kaderbesluit van kracht geworden waarmee de duur van de medisch specialistische vervolgopleiding afgestemd kan worden op de ontwikkeling van de individuele aios. Dit maakt het mogelijk om competentiegerichte opleidingen op maat te creëren, waarmee we zonder kwaliteitsverlies tegemoet komen aan de in het Opleidingsakkoord gestelde bezuinigingseisen.
Voorheen was er sprake van een nominale opleidingsduur per vervolgopleiding. Wanneer een aios deze met goed resultaat doorlopen had, was zijn/haar opleiding afgerond. In de nieuwe regeling wordt de duur van de opleiding bepaald door wat de aios daadwerkelijk aan competenties heeft ontwikkeld. Zowel de eerder (vóór de opleiding) verworven competenties als het sneller (tijdens de opleiding) verwerven van competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.
 

 

 

Federatie ondersteunt bij individualisering

In de periode 2014-2018 heeft de Federatie Medisch Specialisten vanuit het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) samen met vele opleiders, aios en andere betrokkenen, hard gewerkt om de opleidingen tot medisch specialist optimaal af te stemmen op de competenties en het ontwikkeltempo van individuele aios.

Onderstaande presentatie geeft een overzicht van de bereikte resultaten:

 

 

 

Het project is per 1 september 2018 beëindigd. De implementatie van individueel opleiden gaat verder door de wetenschappelijke verenigingen en opleiders in de ziekenhuizen.

Taakstelling en individualiseringsagenda

Om de bezuinigingsopdracht uit het Opleidingsakoord te kunnen realiseren heeft de Raad Opleiding in september 2014 ingestemd met de gekozen verdeling van de taakstelling over de opleidingen en bezuinigingsjaren. De nominale duur van de opleiding (4, 4,5, 5 of 6 jaar) bepaalt daarin de versnellingsopdracht van respectievelijk 5, 5,5, 6 of 7 maanden in 2022.

De concilia van de wetenschappelijke verenigingen hebben een individualiseringsagenda voor de komende jaren opgesteld. Hierin beschrijven zij onder andere op basis van welke gronden zij verwachten dat aios binnen hun specialisme vooral kunnen versnellen en welke ondersteuning en monitoring zij nodig hebben. Eind 2018 zal voor het eerst daadwerkelijk bezuinigd moeten worden met een gemiddelde verkorting van 3 maanden. De veldpartijen hebben hiervoor met VWS afgesproken dat zij hiervoor niet op geld monitort, maar op de beoogde versnelling.

 

Monitoring

Om te bekijken of het veld op koers ligt met de afspraken uit het Opleidingsakkoord, wordt periodiek per opleiding per OOR bekeken wat de gemiddelde duur van de opleiding is. De RGS levert halfjaarlijks rapportages op over de gemiddelde opleidingsduur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De cijfers gaan over het laatste jaar-uitstroomcohort en het laatste jaar-instroomcohort, met de gemiddelde opleidingsduur per opleiding en OOR, aangevuld met de gronden voor vrijstelling en het aantal maanden verkorting per opleidingsonderdeel. Ook levert de RGS een rapport op over het aantal oordelend opleiders per opleiding per OOR. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele aios of oordelend opleiders.

​Op de website www.medischevervolgopleidingen.nl zijn de actuele rapportages te vinden.