Onderwerp:

Individualisering van de opleidingsduur

In juli 2014 is een nieuw Kaderbesluit van kracht geworden waarmee de duur van de medisch specialistische vervolgopleiding afgestemd kan worden op de ontwikkeling van de individuele aios. Dit maakt het mogelijk om competentiegerichte opleidingen op maat te creëren, waarmee we zonder kwaliteitsverlies tegemoet komen aan de in het Opleidingsakkoord gestelde bezuinigingseisen.
Voorheen was er sprake van een nominale opleidingsduur per vervolgopleiding. Wanneer een aios deze met goed resultaat doorlopen had, was zijn/haar opleiding afgerond. In de nieuwe regeling wordt de duur van de opleiding bepaald door wat de aios daadwerkelijk aan competenties heeft ontwikkeld. Zowel de eerder (vóór de opleiding) verworven competenties als het sneller (tijdens de opleiding) verwerven van competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.

Federatie ondersteunt bij individualisering

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt opleiders, aios en andere betrokkenen om in de dagelijkse praktijk te kunnen individualiseren. Deze individualisering heeft namelijk grote consequenties voor de direct betrokkenen. Zo staan opleider en aios voor onderwijskundig uitdagingen, moeten ze besluiten over toegekende competenties kunnen verantwoorden aan de toezichthouder en kan een flexibele planning van de opleiding bedrijfsvoeringsvraagstukken in de instelling veroorzaken. Het vinden van een oplossing voor deze knelpunten is cruciaal zijn voor het slagen van de individualisering van de opleiding, Daarom zijn dit de drie pijlers waarop ons project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) rust. 

Taakstelling en Individualiseringsagenda

Om de bezuinigingsopdracht uit het Opleidingsakoord te kunnen realiseren heeft de Raad Opleiding in september 2014 ingestemd met de gekozen verdeling van de taakstelling over de opleidingen en bezuinigingsjaren. De nominale duur van de opleiding (4, 4,5, 5 of 6 jaar) bepaalt daarin de versnellingsopdracht van respectievelijk 5, 5,5, 6 of 7 maanden in 2022.

De concilia van de wetenschappelijke verenigingen stellen een individualiseringsagenda voor de komende jaren op. Hierin beschrijven zij onder andere op basis van welke gronden zij verwachten dat aios binnen hun specialisme vooral kunnen versnellen en welke ondersteuning en monitoring zij nodig hebben. 
In 2018 zal voor het eerst daadwerkelijk bezuinigd moeten worden. De veldpartijen hebben hiervoor met VWS afgesproken dat zij hiervoor niet op geld monitort, maar op de beoogde versnelling.