Onderwerp:

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de medisch specialist te staan ingeschreven in het register van de RGS. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Na afloop van die periode moet, voor blijvende inschrijving, te zijn voldaan aan de herregistratie-eisen. Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het het College Geneeskundige Specialismen (CGS), en zijn terug te vinden in het Besluit Herregistratie Specialisten. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert het besluit uit. 

Besluit Herregistratie

Per 1 januari 2016 is het vernieuwde besluit in werking getreden, voor zover het reeds bestaande bepalingen betreft. De nieuwe eisen ten aanzien van het individuele of groepsfunctioneren (respectievelijk evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie) treden per 1 januari 2020 in werking. 
Daarnaast is er een overgangsregeling opgenomen voor specialisten waarvan de registratie expireert na 1 januari 2020.

FAQ

Naar aanleiding van het nieuwe besluit heeft de Federatie, in nauw overleg met de RGS, een FAQ opgesteld. 

Heeft u andere of aanvullende vragen neemt u dan contact op met het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie en LAD, tel (030) 67 02 702 of e-mail: info@demedischspecialist.nl