Onderwerp:

Governance

De term ‘governance’ wordt sinds de invoering van de integrale bekostiging vaak in de mond genomen. De integrale bekostiging veranderde de positionering van medisch specialisten en dus hun verhouding ten opzichte van het ziekenhuisbestuur. De vraag was of dit een negatieve invloed had op de bestuurbaarheid en daardoor ook op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Uit de praktijk blijkt het tegendeel, stelt de Federatie Medisch Specialisten. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid is altijd een prioriteit voor medisch specialisten, en daar heeft de integrale bekostiging en het ontstaan van MSB’s (en VMSD’s) niets aan veranderd.

Verantwoordelijkheid

Omdat ziekenhuisbestuurders voor het invullen van hun eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg afhankelijk zijn en blijven van het werk van medisch specialisten, zijn structuren, beleid en afspraken tussen medisch specialisten onderling en met de raad van bestuur noodzakelijk. Dit geldt zowel voor medisch specialisten in dienstverband als in vrij beroep.

Voor MSB’s geldt dat afspraken over kwaliteit en veiligheid in de samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur zijn vastgelegd. Maar ook met de nieuwe AMS en bijbehorend statuut is het borgen van kwaliteit en veiligheid verder geoptimaliseerd. Daarnaast stelt de Federatie dat de integrale bekostiging juist mogelijkheden biedt voor medisch specialisten om zich beter te positioneren en hun verantwoordelijkheid te nemen. Doordat ze meer kunnen participeren in de ziekenhuisorganisatie, kunnen ze ook meer doen om de kwaliteit en de veiligheid verder te verbeteren.

Eén aanspreekpunt

Verder ziet de Federatie de vorming van één aanspreekpunt voor de raad van bestuur als een logische stap in de doorontwikkeling en vereenvoudiging van de governance in het ziekenhuis. Daarbij is de keuze tussen een drieluik met één overlegtafel of de vorming van de combi-coöperatie een keuze die lokaal in afstemming moet worden gemaakt op basis van lokale afwegingen. De Federatie heeft hierin geen voorkeur. Afhankelijk van de huidige lokale situatie, wensen en mogelijkheden kan lokaal de best passende inrichting worden gekozen.

Activiteiten Federatie

De Federatie heeft in deze factsheet beide scenario’s op hoofdlijnen beschreven en de voor- en nadelen op een rij gezet. Daarnaast bieden wij ter ondersteuning van de vorming van een combi-coöperatie diverse modellen aan. Medisch specialisten voelen zich verantwoordelijk voor de governance in hun ziekenhuis. De Federatie maakt dit zichtbaar bij onder andere de IGZ en de NVZ, waarmee nauw wordt samengewerkt. Daarnaast zet de Federatie zich in om besluitvorming over kwaliteit en veiligheid efficiënter te maken. Zo is er een factsheet Kwaliteit en veiligheid en een zelftest ontwikkeld, en een handreiking modelovereenkomst samenwerking medische staf en raad van bestuur en een procedure vrije vervangbaarheid. 

Bel ons
De Federatie verstrekt diverse handreikingen, FAQ’s, factsheets, modellen en andere documenten aan MSB’s, VMSD’s en medische staven. Bent u op zoek naar een bepaald document? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Federatie, of bel met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum.