Onderwerp:

Goodwill

Goodwill is een van de pijlers van ondernemerschap van de medisch specialist in vrij beroep. De praktijk van een medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar is dus veelal goodwilldragend. Dat wil zeggen dat bij overname of toetreding een bedrag wordt betaald voor de verwerving van een verwacht inkomensniveau. Partijen zijn vrij om onderling te komen tot vaststelling van de hoogte van goodwill. 

Lokaal kiezen

Er is veel variatie hoe met de goodwill wordt omgegaan. Met de organisatiemodellen die lokaal zijn gekozen in het kader van de integrale bekostiging, wordt ook goodwill vaak opnieuw bekeken. Er kan worden gekozen voor het goodwillvrij maken van praktijken, het inbrengen van goodwill in een nieuw op te richten maatschap of BV en het daarbij wel of niet onderling afrekenen en het wel of niet ineens betalen van goodwill. De Raad Beroepsbelangen volgt landelijke en lokale ontwikkelingen rondom goodwill en formuleert beleidsvraagstukken. Het Federatiebureau werkt het beleid uit in opdracht van de Raad.

Methodiek

De Federatie Medisch Specialisten hanteert een goodwillmethodiek om te komen tot bepaling van het goodwill bedrag. Als partijen dat wensen, kan de Federatie goodwill bindend vaststellen. Deze wens kan ontstaan als partijen vaststelling door de Federatie prefereren boven zelf onderhandelen of bij geschillen over goodwill. De Federatie geeft alleen bindende adviezen en maakt daarom geen vrijblijvende goodwill berekeningen. Lokale omstandigheden en gebruiken worden hierbij in aanmerking genomen.

Bel ons

Heeft u vragen over goodwill? Neem dan contact op met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum. Ook aiossen met vragen over goodwill kunnen hier terecht.