Onderwerp:

GGZ

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de positie van de medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Gezien de bijzondere positie die de GGZ in het zorgveld inneemt en de eigen akkoorden die de sector sluit met de overheid, is dit een apart thema binnen de Raad Beroepsbelangen. 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het kwaliteitsstatuut geeft de kaders aan waarbinnen zorg in de ggz wordt verleend en geeft toetsbare waarborgen voor kwaliteit, transparantie en doelmatigheid. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Het model kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

Transparantieverplichting

De NZa is met partijen in overleg over het opstellen van een  ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’. Deze regeling moet de beschikbaarheid van informatie voor de (potentiële) cliënt en de verwijzer te vergroten. Door het verplicht publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg worden de cliënt en verwijzer geïnformeerd over de wachttijd tot aan de intake en de start van de behandeling. Door de verplichte publicatie van het, door de zorgaanbieder opgestelde, kwaliteitsstatuut wordt de (potentiële) cliënt geïnformeerd over de wijze waarop de zorgverlening bij de zorgaanbieder is georganiseerd. De NZa wil deze regeling in oktober 2016 te publiceren. De datum van inwerkingtreding van deze regeling zal 1 januari 2017 zijn. 

Doorontwikkeling productstructuur

Op dit moment onderzoeken partijen in de ggz hoe de productstructuur voor de ggz en Forensische Zorg (FZ) verbeterd kan worden. Het streven is om in 2019 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. Het doel is om de klinische herkenbaarheid toe te laten nemen, de transparantie voor de patiënt te verhogen en om ervoor te zorgen dat er eerder kan worden gedeclareerd. Er wordt gekeken naar de bekostigingssystemen in andere landen, en met name het model zoals dat in Engeland gebruikt wordt (en overigens ook daar nog steeds in ontwikkeling is), lijkt interessant. Momenteel is een groep inhoudsdeskundigen aan het bekijken welke elementen van het Engelse model de productstructuur in Nederland zou kunnen verbeteren. Ook vinden er verschillende pilottrajecten plaats. 

Cao GGZ

De LAD/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat met GGZ Nederland voor een nieuwe Cao GGZ bereikt. De nieuwe cao gaat in op 1 juli 2015 en loopt tot 1 maart 2017. Lees meer informatie op de website van de LAD.

Vragen?

Heeft u vragen over medisch inhoudelijke zaken, kwaliteitsaspecten of standpunten van de wetenschappelijke vereniging over een bepaald onderwerp? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en Dienstverleningscentrum, of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie U kunt de NVvP telefonisch bereiken via nummer 030-282 3303. U kunt ook via het formulier op de website van de NVvP, via http://www.nvvp.net/contact, uw vraag stellen. Afhankelijk van de aard van uw vraag, stemt de NVvP dit eventueel af met de Federatie Medisch Specialisten, bijvoorbeeld bij collectieve zaken of beleidsmatige aangelegenheden. In deze gevallen zullen de NVvP en de Federatie een gezamenlijke reactie geven.