Onderwerp:

Financiering van de opleiding

Sinds 2013 worden de opleidingen tot medisch specialist middels een ‘beschikbaarheidbijdrage’ bekostigd. Tot die tijd gebeurde dat via het ‘Opleidingsfonds’. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Om in aanmerking te komen voor deze beschikbaarheidsbijdrage moet een opleidingskliniek erkend zijn door de RGS. De minister van VWS geeft de NZa via een aanwijzing de opdracht voor de bekostiging van medische vervolgopleidingen. Ook stelt de minister jaarlijks de hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats en het aantal opleidingsplaatsen vast. 

Flexibel opleidingsschema

De NZa stelt de beschikking vast op basis van de werkelijke bezetting gedurende het jaar. Voorwaarde is wel dat eventuele veranderingen in het opleidingsschema zijn doorgegeven aan de RGS. Tussentijds wijzigen van opleidingskliniek (bijvoorbeeld als gevolg van de opleidingsetalage) wordt door de overgang naar beschikbaarheidsbijdrage niet meer belemmerd door de financieringssystematiek. 

Financiering vooropleidingen

Bij het berekenen van de beschikbaarheidsbijdrage worden de instroomplaatsen voor medisch specialistische vervolgopleidingen met een vooropleiding niet meegenomen. Opleidingen met een vooropleiding worden achteraf gefinancierd. 

Vergoeding van opleidingsactiviteiten

In 2010 heeft de Raad Opleiding een gezamenlijk standpunt ingenomen over de vergoeding van opleidingsactiviteiten door opleidingsklinieken. Met dit standpunt willen de wetenschappelijke verenigingen duidelijkheid en transparantie krijgen over de besteding van de subsidiegelden, specifiek voor opleidingsactiviteiten van aios en opleiders. Zo is in het standpunt opgenomen dat verplichte opleidingsactiviteiten van aios altijd 100% vergoed dienen te worden door alle opleidingsinstellingen. Voor aios betekent dit duidelijkheid, voor opleiders dat zij op een verantwoorde manier dienen om te gaan met het bepalen van de verplichte opleidingsactiviteiten van aios.