Onderwerp:

Dure geneesmiddelen

De Federatie Medisch Specialisten maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid en bekostiging van dure behandelingen, in het bijzonder van dure geneesmiddelen. Het is onacceptabel als patiënten vanwege de hoge kosten ervan geen medicijnen of behandeling krijgen zoals die volgens de richtlijnen wel geboden zou moeten worden. Evenmin mogen de kosten van geneesmiddelen een primair besliscriterium zijn voor de toepassing ervan in de spreekkamer. Feit is dat er steeds meer dure geneesmiddelen bijkomen, en bij gelijkblijvende financiële middelen maakt dat de situatie potentieel onhoudbaar en brengt het de kwaliteit van zorg in gevaar. De Federatie vindt dat medisch specialisten een rol kunnen spelen in het zoeken naar een oplossing voor de problematiek rondom dure geneesmiddelen.

Rol medisch specialisten

De Federatie heeft onlangs in een brief aan de NZa, als reactie op haar onderzoeksrapport over dure geneesmiddelen, aangegeven dat medisch specialisten:

  • zich kunnen voorstellen dat de indicatie tot toepassing van dure geneesmiddelen in (regionaal) teamverband wordt gesteld, zodat het voorschrijven van een duur geneesmiddel door de beroepsgroep zelf al breder wordt getoetst;
  • zich inzetten voor het up-to-date houden van richtlijnen, waarbij ook het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van de indicaties van geneesmiddelen hoort;
  • zich inzetten om doelmatig voor te schrijven, mits er uiteraard goede alternatieven zijn. Het standpunt biosimilars is hier een recent voorbeeld van;
  • voorstander zijn van registraties om de effecten van geneesmiddelen in ‘real world’ in kaart te brengen. Structurele bekostiging en een landelijke regie van een registratiesysteem, gedragen door medisch specialisten, is hierbij noodzakelijk.

Onderzoek

De Federatie is daarnaast een enquête gestart om te achterhalen in hoeverre medisch specialisten om financiële redenen een behandeling niet kunnen toepassen. Met het onderzoek wil de Federatie inzichtelijk maken of medisch specialisten worden beperkt in hun professionele autonomie, en zo ja, wat hiervoor de redenen zijn. De resultaten worden eind deze zomer verwacht.

Stand van zaken

Inmiddels is de Federatie Medisch Specialisten, en een door haar aangewezen ‘werkgroep dure geneesmiddelen’, op vele fronten actief met betrekking tot het onderwerp ‘dure geneesmiddelen’. Naast het verzorgen van een vertegenwoordiging in diverse werkgroepen wordt door de Federatie o.a. binnen het bestuurlijk overleg in het kader van het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg met alle partijen (waaronder VWS, koepelorganisaties van ziekenhuizen, koepel van zorgverzekeraars, en patiëntvertegenwoordiging) gezocht naar oplossingen.