Nederlands Hart Netwerk

Titel project/netwerk

Nederlands Hart Netwerk

Deelnemende organisaties

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derdelijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen van de ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis) en de huisartsen van de huisartsen-zorggroepen (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) in de regio Zuidoost Brabant zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de kwaliteit van zorg te kunnen optimaliseren, zijn naast de ziekenhuizen en huisartsen-zorggroepen ook de thuiszorg, trombosedienst, apothekers, ambulancedienst en de eerstelijns-diagnostiek verbonden aan het NHN.

Doelstelling project/netwerk

De ambitie van het NHN is om de aantoonbaar hoogste patiëntwaarde te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Dit wordt gerealiseerd door gezamenlijk de volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de eerste-, tweede- en derdelijn, maar naar een continuüm van zorg. Vandaar dat binnen het NHN gezamenlijk zorgstandaarden worden ontwikkeld die zowel in de eerste-, tweede- en derdelijn toepasbaar zijn en op elkaar aansluiten. De aanpak van het NHN is volledig gebaseerd op Value Based Healthcare (VBHC), waarbij de uitkomsten van hartpatiënten gericht worden gemeten teneinde deze continu te optimaliseren. Binnen VBHC staat de waarde voor de patiënt centraal, gedefinieerd als (patiënt relevante) uitkomsten gedeeld door de kosten voor de geleverde zorg. Door de innovatieve kijk op de organisatie van de gezondheidszorg heeft het NHN in 2018 de prestigieuze VBHC Prize gewonnen.

Resultaten tot nu toe

De resultaten van het NHN zijn benoemd op de website (www.nederlandshartnetwerk.nl). In het kort zijn de resultaten samen te vatten in:

• Verbetering van de uitkomsten voor de patiënt (o.a. hospitalisatie, EHRA-score, etc.);
• Mogelijkheid tot reductie van de zorgkosten;
• Patiënt centraal in het zorgproces (o.a. middels focusgroep interviews, reviewsessies Harteraad en Patiënten Adviesraad);
• Efficiënter zorgproces voor de gehele zorgketen (o.a. door afname van doublures in diagnostiek en behandeling);
• Beter opvolgen van de richtlijnen (o.a. door toetsing middels het auditteam van het NHN);
• Transmurale projecten binnen de gehele zorgketen (o.a. screening van ritmestoornissen, telemonitoring voor hartfalen patiënten, etc.);
• Betere samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste-, tweede- en derdelijn.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Binnen het NHN worden transmurale zorgstandaarden ontwikkeld door zorgaanbieders in de eerste-, tweede- en derdelijn en vervolgens in de gehele zorgketen geïmplementeerd. Binnen de transmurale afspraken zijn (op basis van de beste uitkomsten voor de patiënt) afspraken gemaakt wanneer een patiënt met een specifieke hartaandoening bij welke zorgaanbieder is voor het bieden van de beste zorg op de juiste plek. Deze afspraken worden breed gecommuniceerd via internet, nieuwsbrieven, regionale app voor telefoon en tablet, en scholingen. Daarnaast worden de afspraken getoetst door het auditteam van het NHN. Op basis van de ontvangen informatie (uitkomsten van de patiënt, resultaten van de audit, etc.) worden de transmurale zorgstandaarden continu geoptimaliseerd. De patiënt wordt nadrukkelijk betrokken in het zorgproces middels focusgroep interviews, reviewsessies met patiëntenvereniging Harteraad en door de Patiënten Adviesraad van het NHN. Op deze manier wordt het patiënten perspectief nadrukkelijk belicht om de beste zorg te leveren voor hartpatiënten.

Meer informatie

Verdere informatie over het NHN is te vinden via: www.nederlandshartnetwerk.nl/ 

Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde.