Connect

Titel project/netwerk

Connect: samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Deelnemende partijen in project/netwerk

Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Connect is een landelijk netwerkprogramma waarbij cardiologische netwerken uit de regio participeren. Binnen de regionale netwerken werken huisartsen, cardiologen en andere zorgprofessionals samen. Op landelijk niveau wordt er samengewerkt met de NHG, de Hartvaathag, de NHR, de Harteraad (patiëntenorganisatie), de Hartstichting en nog meer relevante organisaties.

Doelstelling van het project/netwerk

Connect zet zich in om regionale cardiologische netwerken optimaal te ondersteunen. Het doel hiervan is optimale netwerkgeneeskunde in de regio’s waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. De algemene doelstellingen van Connect zijn: kwalitatief goede en betrouwbare zorg, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen, optimale afstemming tussen alle zorgverleners, de juiste patiënt, op de juiste plek, op het juiste moment en het centraal registreren van de kwaliteitsindicatoren.

Resultaten tot nu toe 

Er zijn drie programmalijnen operationeel: Hartfalen, Atrium Fibrilleren en Acuut Coronair Syndroom. Onder elke programmalijn participeren veel regio's. Bij Hartfalen zijn in 14 regio's regionale afspraken gemaakt en samenwerkingsverbanden opgetuigd. Bij Atriumfibrilleren zijn 11 regio’s aangesloten en bij Acuut Coronair Syndroom 20 regio’s. Deze aantallen zijn groeiende. Elke regio is op deze manier bezig om voor de drie aandoeningen de regionale zorg zo te organiseren dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. 

Per 2019 is een nieuwe programmalijn gestart: Pijn op de borst. Hiertoe wordt een ‘Leidraad zorgproces pijn op de borst’ ontwikkeld die naar verwachting eind 2019 gereed zal zijn. 
Lees hier meer over op de site van Connect: www.nvvcconnect.nl

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Binnen het programma zijn de aangesloten regio’s de ruggengraat van Connect: de Connect-infrastructuur. Samen met de regio’s zal Connect met relevante beroepsverenigingen, partners van Connect en andere relevante organisaties netwerkgeneeskunde vanuit een overkoepelend perspectief stimuleren, faciliteren en optimaliseren. Connect levert de regio's middelen en tools om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Een voorbeeld hiervan is een platform voor het delen van kennis. Op dit platform wordt kennis gedeeld over regionale transmurale afspraken maar ook presentaties voor scholingen in de regio. Een andere vorm van kennisdelen binnen Connect is het organiseren van bijeenkomsten waarbij relevante onderwerpen worden aangestipt, bijvoorbeeld bekostiging van transmuraal samenwerken of hoe te verwijzen in de regio. Binnen Connect worden knelpunten in de organisatie van de transmurale zorg gezamenlijk opgepakt en geadresseerd. Connect biedt tools voor monitoren en evalueren van de kwaliteitscyclus binnen netwerken en tools voor de organisatie van zorg bij netwerkgeneeskunde.

Meer informatie

www.nvvcconnect.nl