Onderwerp:

Concentratie en spreiding van zorg

Het concentreren en deconcentreren van zorg staat hoog op de landelijke beleidsagenda. Concentratie van kennis, kunde en kapitaal is noodzakelijk om de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar te houden. Dat het concentreren van onderdelen van de zorg een wenselijke ontwikkeling is, wordt breed gedeeld door artsen, patiënten, verzekeraars, beleidsmakers en de politiek. Ook zorgen autonome ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie ervoor dat complexe zorg steeds meer maatwerk wordt. Dit stimuleert verregaande specialisatie (en daarmee concentratie) in ziekenhuizen. Deconcentratie vindt plaats door schaalvergroting en kan leiden tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen (betere benutting van de infrastructuur en het behandelteam), waarbij laagcomplexe zorg bijvoorbeeld buiten de traditionele ziekenhuizen kan plaatsvinden. 

Visie

De Raad Kwaliteit heeft in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten een concept visiedocument op concentratie van zorg ontwikkeld. Verdere visievorming op concentratie en spreiding binnen verschillende deelgebieden van de curatieve zorg vindt de Federatie een aanbeveling. Bijvoorbeeld ten aanzien van oncologische zorg en electieve zorg. Behalve de kwalitatieve kaders (volumenormen, zorgstandaarden etc.) dienen ook de organisatorische aspecten van concentratie en spreiding (bijvoorbeeld regionale samenwerking) en de gevolgen voor het opleiden van medisch specialisten in deze visie betrokken te worden. De Raad Kwaliteit werkt dan ook nauw samen op het gebied van concentratie en spreiding met de Raad Beroepsbelangen en Raad Opleiding