Onderwerp:

Bereidingsgeneesmiddelen

Een bereiding is een geneesmiddel dat de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken. Bijvoorbeeld omdat er geen geregistreerd handelspreparaat beschikbaar is of omdat de sterkte of vorm van een bestaand geneesmiddel niet geschikt is voor de patiënt.  Als een apotheek of fabrikant deze specifieke geneesmiddelen op grotere schaal bereidt en levert aan andere apotheken, is sprake van “doorgeleverde bereidingen”.

Een bereidingsgeneesmiddel is een niet geregistreerd geneesmiddel. Op grond van wetgeving bestaat voor een bereidingsgeneesmiddel niet zonder meer aanspraak en vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet of de Regeling Farmaceutische zorg. Er zijn strikte regels opgesteld aan de hand waarvan de zorgverzekeraar kan vast stellen of een bereidingsgeneesmiddel toch kan worden vergoed. Elke zorgverzekeraar beoordeelt de vergoedingsregels op zijn eigen manier. Daarom kan de vergoeding of de voorwaarden voor vergoeding, per zorgverzekeraar en per patiënt verschillen.

In februari 2015 ontstond onrust na het besluit van zorgverzekeraars om meer dan 100 apotheekbereidingen niet langer te vergoeden met ingang van 1 maart 2015. Na overleg met veldpartijen is dit besluit teruggedraaid. Sindsdien hebben patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties overlegd  over de vergoeding van bereidingsgeneesmiddelen. De Federatie Medisch Specialisten is hier nauw bij betrokken geweest, evenals een aantal wetenschappelijke verenigingen. Er zijn ook afspraken gemaakt over de beoordeling van de rationaliteit van bereidingsgeneesmiddelen en de inzet van de medisch inhoudelijke expertise van medisch specialisten hierin.

Vergoeding 2016

De zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari 2016 van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die lijst hanteren.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden verder informeren over de maatregel. In het voorjaar van 2016 wordt de lijst met alle doorgeleverde bereidingsgeneesmiddelen opnieuw beoordeeld. Met veldpartijen is afgesproken dat de medisch inhoudelijke expertise van wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten wordt ingezet om de rationaliteit van een bereidingsgeneesmiddel te onderbouwen. Met die informatie kunnen zorgverzekeraars vaststellen of er sprake is van rationele farmacotherapie en een bereidingsgeneesmiddel voldoet aan de regelgeving voor vergoeding.

Dit jaar kan de vergoeding per zorgverzekeraar nog verschillen, omdat sommige zorgverzekeraars een overgangsregeling hanteren. Bovendien is soms de vergoedingsstatus tussentijds gewijzigd. Daardoor is het mogelijk dat sommige patiënten – achteraf ten onrechte – hun geneesmiddel zelf hebben betaald. Die mensen kunnen zich wenden tot de klantenservice van hun zorgverzekeraar met een verzoek om restitutie.