Onderwerp:

Arbeidsmarkt en Cao-onderhandelingen

De Federatie Medisch Specialisten werkt nauw samen met de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen en de belangen van medisch specialisten in dienstverband en aiossen te behartigen. Het gaat hierbij om zaken zoals arbeidsvoorwaarden, werken bij zwangerschap, pensioen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. 

De invloed van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is afhankelijk van de levensfase waarin de medisch specialist zich bevindt. Uitgangspunt voor de Federatie is dat medisch specialisten gezond en gemotiveerd kunnen (blijven) werken, ongeacht de levensfase. Verschillende fases in het leven vragen om verschillende keuzes en daaruit voortvloeiende afspraken. Om die keuzes ook daadwerkelijk te kunnen maken, is visievorming noodzakelijk op duurzame inzetbaarheid van alle medisch specialisten in verschillende levensfases. 

Cao-onderhandelingen

De Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) voert namens de Federatie Medisch Specialisten de onderhandelingen uit voor verschillende cao’s. Onderhandelaars in dienst van de LAD en de Federatie bereiden de onderhandelingen voor. De Raad Beroepsbelangen bespreekt de cao-thema’s en geeft opdracht tot een eventuele doorvertaling naar concrete informatieproducten en handvatten die lokaal kunnen worden toegepast.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten, werkzaam in de algemene ziekenhuizen, is de AMS van toepassing.
In de Cao Ziekenhuizen staat onder andere:

  • Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)
  • Verplichtingen van werkgever en werknemer
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Faciliteiten (leden)werknemersorganisaties, beroepsvereniging en extra bevoegdheden ondernemingsraad

Cao UMC

De Federatie en de LAD zijn nauw betrokken bij cao-onderhandelingen om de belangen van de universitair medisch specialisten te behartigen. Dit heeft geleid tot een nieuwe Cao UMC in de zomer van 2015. De nieuwe cao heeft een looptijd van 33 maanden: van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Gedurende de looptijd wordt drie keer een salarisverhoging van 1% uitgekeerd, steeds op 1 augustus. Daarnaast ontvangen de medewerkers in augustus 2015 een eenmalige bruto uitkering van 0,8% van het jaarsalaris (berekend over het maandsalaris van april 2015, met een minimum van € 350,-). In januari 2016 wordt eenmalig € 200,- uitgekeerd. 

Bel ons

Heeft u vragen over uw cao of bent u op zoek naar een bepaald document? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Federatie, of bel met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum