Onderwerp:

AMS

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen heeft ingestemd met de gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben ingestemd. Dit betekent dat de gewijzigde AMS op 1 januari 2018 ingaat.

In de AMS zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Op 7 november 2017 bereikten de Federatie, LAD en NVZ een akkoord over een vernieuwde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de Variflex (55 plus-regeling) en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen.

Via een digitale ledenraadpleging liet een ruime meerderheid van de medisch specialisten weten zich te kunnen vinden in de gewijzigde AMS. Wel gaven zowel de ja- als de nee-stemmers een aantal punten van aandacht mee. Zo moeten er in de ogen van medisch specialisten goede afspraken worden gemaakt over veilig en gezond werken. Dit is een van de eerste punten die de LAD en Federatie zullen oppakken in het Regulier Overleg AMS met de NVZ.

Wat is er gewijzigd in de AMS?

Pensioenaftoppingsakkoord in AMS

  • Werknemers krijgen 70% van de vrijgevallen pensioenpremie terug via het salaris. De salarissen worden hiertoe per 1 januari 2017 structureel verhoogd. Bij de berekening van de vrijgevallen pensioenpremie is uitgegaan van de AMS-schalen, vermeerderd met een gemiddelde inconveniëntentoeslag van 14%.
  • Om de 70%-teruggave op te hogen tot 100% of meer, kunt u in uw instelling afspraken maken met uw raad van bestuur, bijvoorbeeld over efficiency, zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Het geld dat uit die afspraken voortkomt, gaat naar het BOE.

Variflex

De Variflex (55 plus-regeling) is op 1 januari 2018 definitief vervallen. De materiële waarde van de Variflex wordt toegevoegd aan het BOE op instellingsniveau. Deze waarde wordt bepaald op basis van het aantal mensen dat op 31 december 2015 feitelijk gebruikmaakte van de regeling en op basis van de loonschalen per 1 januari 2017. Als overgangsregeling is afgesproken dat de Variflexregeling blijft gelden voor medisch specialisten die op 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren. De kosten van de overgangsregeling komen wel ten laste van het BOE. Eerder was al afgesproken dat de Variflexrechten per 1 januari 2018 vervallen voor artsen die na 1 juli 2014 55 jaar zijn geworden.

Vanaf 1 januari 2017 kon de Variflex uitsluitend worden gebruikt door medisch specialisten die op 31 december 2016 in dienst waren van de werkgever en op dat moment 55 jaar of ouder waren. Medisch specialisten die vóór 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren, kunnen tot de AOW-gerechtigde leeftijd gebruikmaken van de volledige Variflexregeling, inclusief de doorgroei binnen de modules. Medisch specialisten die na 1 juli 2014 55 jaar zijn geworden, behouden deze aanspraak tot 1 januari 2018. Daarna hebben zij recht op de oorspronkelijke omvang van hun arbeidsovereenkomst.

Doorvertaling Cao Ziekenhuizen

In mei 2017 is een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De ‘regel’ is dat AMS-partijen na een cao-akkoord met elkaar in overleg gaan om te bepalen welke afspraken worden doorvertaald naar de AMS.

Afgesproken is dat de volgende financiële afspraken worden doorvertaald:

  • de salarissen en salarisbedragen worden per 1 juli 2017 structureel verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%;
  • medisch specialisten krijgen in september 2017 en in september 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro (deeltijd naar rato), en in februari 2019 een eenmalige uitkering van 125 euro (deeltijd naar rato). De eenmalige uitkering van september 2017 wordt uitgekeerd in december dit jaar.

Daarnaast is voor een aantal immateriële afspraken aangesloten op de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ketenbepaling en de activeringsregeling. Daarnaast wordt voor medisch specialisten die in dienst komen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aangesloten bij de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’.

De verhoging van de vakantiebijslag met 0,33% is niet doorvertaald. Reden hiervoor is dat de cao-partijen deze verhoging hebben bekostigd door een andere opbouwsystematiek te kiezen voor de eindejaarsuitkering en vakantiebijslag in de Cao Ziekenhuizen. Deze andere opbouwsystematiek geldt voor de AMS al.

Aan tafel bij de raad van bestuur

Het kunnen maken van prestatieafspraken is geen vrijblijvende afspraak. Oók de leden van de NVZ hebben zich hieraan geconformeerd. Om medisch specialisten hierbij, en bij de invulling van veilig en gezond werken, te helpen, zijn de Federatie en de LAD in de zomer van 2017 het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’ gestart. In november 2017 hebben veel bestuurders van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) één van de vier regiobijeenkomsten bezocht, die tot doel hadden hen te helpen bij het aan tafel komen bij hun raad van bestuur. Daarnaast wordt in 2018 voor VMSD-bestuurders de tweedaagse training ‘U én uw VMSD in positie’ georganiseerd, samen met de Academie voor Medisch Specialisten. 

Bel ons

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD. Op de documentatiepagina van de LAD vindt u alle informatie over de nieuwe AMS, zoals veelgestelde vragen, de handreiking Gezond roosteren, en andere belangrijke documenten. Bent u op zoek naar een bepaald document? Ook dan kunt u contact opnemen met het KDC, of neem contact op met uw contactpersoon bij de Federatie.