Acute zorg

Acute (basis-)zorg moet voor iedereen binnen de medisch inhoudelijke normen 24 uur per dag toegankelijk zijn. Het is een maatschappelijk belang dat iedereen in Nederland adequate zorg kan ontvangen, tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. De Federatie maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de acute zorg. 

Samen met de wetenschappelijke verenigingen werkt de Federatie aan een visie. In de blog 'Kansen voor acute zorg' wordt uiteengezet in hoeverre de integratie tussen huisartsenpost (HAP) en Spoed Eisende Hulp (SEH) een stap naar een oplossing kan zijn. 

Acute (basis-)zorg moet voor iedereen binnen de medisch inhoudelijke normen 24 uur per dag toegankelijk zijn. Het is een maatschappelijk belang dat iedereen in Nederland adequate zorg kan ontvangen, tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. De Federatie maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de acute zorg. 

Samen met de wetenschappelijke verenigingen werkt de Federatie aan een visie. In de blog 'Kansen voor acute zorg' wordt uiteengezet in hoeverre de integratie tussen huisartsenpost (HAP) en Spoed Eisende Hulp (SEH) een stap naar een oplossing kan zijn. 

Kwaliteitskader Spoedzorgketen 

Het Kwaliteitskader bevat afspraken over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Eerder was er discussie over twee normen met betrekking tot de ervaringsjaren van de arts en de benodigde geriatrische expertise op de SEH. De Federatie vindt dat de patiënt ervan uit mag gaan dat de dienstdoende arts op de SEH over de juiste deskundigheid beschikt, zodat de patiënt kan rekenen op de beste zorg. Daarom is de Federatie er voorstander van om de ervaring van de arts in competenties te formuleren, gericht op de situatie van een spoedeisende hulp, in plaats van ervaring gemeten in jaren. 
Het Zorginstituut heeft hierin de mening van de Federatie gedeeltelijk gevolgd. Het stelt in het kwaliteitskader de norm dat op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen 24/7 een arts moet zijn met minimaal één jaar werkervaring, maar is met de Federatie van mening dat ‘ervaringsduur slechts een beperkte maat is voor de inschatting van bekwaamheid’. Daarom verzoekt het Zorginstituut om in de komende twee jaar te experimenteren met EPA’s (kennis, vaardigheden en attitudes) voor de arts op de SEH. Bekijk het Kwaliteitskader Spoedzorgketen