Zorgakkoorden hielpen groei zorgkosten te temperen

7 december 2016

Akkoorden die de minister van VWS in de afgelopen jaren sloot met onder meer medisch specialisten, huisartsen en verzekeraars hebben zeer waarschijnlijk hun doel bereikt en een rem gezet op de groei van de uitgaven aan zorg. De Algemene Rekenkamer trekt deze conclusie in een onderzoek, waarbij zorgakkoorden tegen het licht zijn gehouden. 

Het onderzoek spitste zich toe op de resultaten van afspraken in de jaren 2012 - 2015 in de curatieve, op genezing gerichte zorg (zorg door medisch specialisten, psychiaters, huisartsen en fysiotherapeuten). Juist daar stegen de uitgaven de afgelopen tien jaar het hardst. Hierin gaat 37 procent van de zorgkosten om (26 miljard euro). Minister Schippers van VWS zegt in een reactie op deze conclusie uit het Rekenkamerrapport dat dit overeenstemt met haar beeld. De Rekenkamer doet ook een aantal aanbevelingen over een eventuele nieuwe ronde van zorgakkoorden, in het geval een volgend kabinet daarvoor kiest. In reactie daarop schrijft Schippers dat terughoudendheid gepast is, met de Tweede Kamerverkiezingen en formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht. De minister zegt wel te willen verkennen of zij met de zorgaanbieders een eenjarig ‘transitieakkoord’ kan sluiten voor 2018. Eind 2017 lopen de akkoorden met de medisch specialisten en de eerstelijnszorg af.

Nieuw akkoord

De Federatie Medisch Specialisten heeft aangegeven met de nieuwe minister zeker een nieuw akkoord te willen sluiten. Voorzitter Frank de Grave zei daarover onlangs op het Rode Hoed Symposium: "Dat heeft de afgelopen jaren goed gewerkt; de afspraken die we maakten met elkaar droegen bij tot rust aan het front, kwaliteit en kostenbeheersing van de zorg. Alles te samen is er eigenlijk maar één doel: de rust om gezamenlijk verder te werken aan wat allemaal in gang is gezet en de tijd om dat uit te bouwen en in de praktijk in goede banen te leiden."