Zorgakkoord medisch specialistische zorg werpt vruchten af

17 september 2014

Door het zorgakkoord uit 2013 voor de medisch specialistische zorg zijn de zorgkosten voor het eerst sinds jaren minder gestegen. Dit jaar gaat het om een meevaller van 1,4 miljard euro, zo blijkt uit de Miljoenennota 2015. In het akkoord spraken medisch specialisten samen met andere zorgpartijen en minister Schippers van VWS af dat de zorguitgaven niet meer dan 1% mogen stijgen door in te zetten op doelmatige zorg met behoud van hoge kwaliteit.

Het zorgakkoord levert dus daadwerkelijke besparingen op. Er worden geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Weliswaar stijgt de zorgpremie dit jaar, maar dit wordt niet veroorzaakt door de curatieve zorg, maar doordat er extra zorg vanuit de AWBZ, zoals de wijkverpleging, wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. De OMS richt zich naast het verbeteren van kwaliteit ook op een goede invulling van de invoering van de integrale bekostiging die in 2015 van start gaat.

Nederlandse gezondheidszorg op hoog niveau

De Nederlandse gezondheidszorg staat al jarenlang op hoog niveau. Om dat in het belang van de patiënt ook zo te houden, blijven medisch specialisten inzetten op doelmatige zorg van hoge kwaliteit. “Het is bijzonder dat met het veld afspraken zijn gemaakt met groot ambitieniveau, het levert resultaten op!” aldus OMS-voorzitter Frank de Grave tijdens het Prinsjesdagontbijt vandaag in Den Haag. Wel is het van belang dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten goed verloopt, zodat er geen enkel kind tussen wal en schip belandt.

Minister: 2015 jaar van transparantie

Tijdens dit ontbijt, de dag na Prinsjesdag, georganiseerd door Medisch Contact, onderstreepte minister Schippers van VWS de resultaten die zijn behaald door de afspraken met het zorgveld. Zoals de 25% sterftereductie bij kankeroperaties en de 50% afname van vermijdbare sterfte in ziekenhuizen. Wel is de ambitie om in 2015 nog meer in te zetten op het inzichtelijk maken van kwaliteit. De minister noemde 2015 “het jaar van de transparantie.” OMS-voorzitter Frank de Grave sloot hier bij aan: “Nog meer inzicht in kwaliteit, meer transparantie, is inderdaad van belang, daar sluiten we ons bij aan. Maar door het maken van afspraken, niet door dwang en drang.”

Dat de Nederlandse zorg er in 2014 internationaal gezien nog altijd goed uitspringt, bleek ook uit de Zorgbalans 2014 van het RIVM die deze week uitkwam. De zorg is breed toegankelijk, Nederland scoort goed op kwaliteit van zorg en beroepsbeoefenaren hebben al veel kwaliteitsregistraties opgezet, aldus het RIVM.

Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda

Onderdeel van het zorgakkoord is de zogenaamde Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. Hierin staan concrete initiatieven om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en tegelijkertijd de stijgende zorgkosten te beheersen. Hier zullen de medisch specialisten stevig op blijven inzetten.

Verstandig Kiezen

Een belangrijke uitwerking van de agenda is de campagne Verstandig Kiezen van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw. De komende periode blijven de medisch specialisten ‘Verstandige Keuzes’ ontwikkelen. Dit zijn  aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek zouden moeten voeren, voordat ze tot behandeling overgaan van een bepaalde aandoening. De patiëntenfederatie NPCF doet samen met de OMS het project Samen Beslissen met als doel het gesprek in de spreekkamer tussen arts en patiënt verder te verbeteren.