Vrije artsenkeuze op de tocht

5 juni 2013

De Tweede Kamer behandelt op dit moment een wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw), die het zorgverzekeraars mogelijk maakt geen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te geven. In hoeverre bedreigt het kabinet hiermee de vrije artsenkeuze? 

Meerdere (medische) opiniemakers bogen zich de afgelopen maanden over die vraag. De artsenfederatie KNMG vindt de wetswijziging alleen acceptabel onder voorwaarde dat drie aanbevelingen worden overgenomen. 

Artikel 13 Zvw

De KNMG, LHV, OMS en Verenso vinden flankerend beleid noodzakelijk om een te grote macht van de zorgverzekeraars te voorkomen en de keuzevrijheid van zorggebruikers te beschermen. De KNMG steunt de voorgestelde wijziging van de Zorgverzekeringswet alleen als drie voorgestelde aanbevelingen worden overgenomen

Aanbevelingen

Ten eerste moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) strenger optreden tegen aanmerkelijke marktmacht van zorgverzekeraars. Aanmerkelijke marktmacht van zorgverzekeraars kan ten koste gaan van verzekerden (onredelijke polisvoorwaarden) en zorgaanbieders (onredelijke inkoopcontracten).

Ten tweede dient de zorgplicht van zorgverzekeraars nu eindelijk te worden ingevuld. Zorgverzekeraars dienen voor elke soort van zorg altijd drie zorgverleners te contracteren binnen een redelijke reisafstand voor de patiënt. Op deze manier kunnen ook verzekerden die vrijwillig kiezen voor een polis met een (zeer) beperkt gecontracteerd zorgaanbod, ten minste uit twee andere zorgverleners kiezen als de relatie met een eerste zorgverlener niet optimaal blijkt.

Tenslotte moeten verzekerden op toegankelijke wijze kennis kunnen nemen van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Verzekerden moeten gemakkelijk kunnen inzien of het niet-gecontracteerde zorgaanbod inderdaad buiten de criteria van het inkoopbeleid van hun zorgpolis valt. Dit vereenvoudigt het kiezen voor een polis die het beste bij de verzekerde past. En het stelt verzekerden en zorgaanbieders beter in staat vergoeding af te dwingen als een zorgaanbieder onterecht niet is gecontracteerd. 

Restitutiepolis

Het regeerakkoord Rutte-Asscher vermeldt het voornemen om de restitutiepolis over te hevelen naar de aanvullende verzekering. Het ministerie van VWS meldt desgevraagd dat er momenteel geen regelgeving ter invulling van dat voornemen wordt voorbereid. Zodra politieke besluitvorming over de restitutiepolis aan de orde komt, zal de KNMG ook hierover een standpunt innemen.