Vervolgoverleg met de NZa over overschrijding en differentiatie

19 december 2011

Tijdens de hoorzitting op 10 februari jongstleden heeft de Orde aan de NZA haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de gestelde omvang van het overschrijdingsbedrag en de wijze waarop de NZa dit generiek in de tarieven heeft verwerkt. De Orde heeft gesteld dat de NZa eerst duidelijkheid moet geven over een deugdelijke onderbouwing van de overschrijding, voordat een goed oordeel kan worden gegeven over de differentiatie van het eventueel resterende overschrijdingsbedrag. De Orde heeft de NZa gevraagd om alles in het werk te stellen om te komen tot een zo rechtvaardig mogelijke differentiatie.

De NZa is tijdens de hoorzitting de Orde tegemoet gekomen en heeft inmiddels diverse malen een Technisch Overleg gearrangeerd om te onderzoeken of de (eventuele resterende) overschrijding kan worden gedifferentieerd. Capgemini ondersteunt de NZa bij het ontwerpen van een differentiatiemodel en de daaruit volgende berekeningen.

Streven (resterende) overschrijding te differentiëren

 
De Orde vertrouwt erop dat het streven naar een rechtvaardige differentiatie de uitkomst zal zijn van het Technisch Overleg. Onder rechtvaardig verstaat de Orde het terugbrengen van de hoogte van het overschrijdingsbedrag op basis van een deugdelijke cijfermatige onderbouwing en een differentiatie van het resterende overschrijdingsbedrag.

Medio april hopen we meer duidelijkheid te hebben en zullen wij u hierover nader informeren.