Verrekening parttimeproblematiek vindt plaats in mei 2016

25 april 2016

In februari lieten we u weten dat de parttimeproblematiek tot een minimum is gereduceerd. PFZW gaat de gewerkte uren tijdens diensten meetellen bij de berekening van de deeltijdfactor, die bepalend is voor de pensioenopbouw. Intussen is bekend dat hiervoor in mei, de maand waarin ook vakantiegeld wordt uitgekeerd, een verrekening plaatsvindt voor de periode 1 januari - 1 mei 2016.

Medisch specialisten die onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) vallen, werden tot voor kort onevenredig hard geraakt door de pensioenaftopping. Wie 36 uur werkt, werkt volgens de AMS namelijk niet fulltime, maar 0,8 fte, en dus werd hij afgetopt op € 80.000 (in plaats van € 100.000).
Oneerlijk, vinden de LAD en de Federatie Medisch Specialisten. De afgelopen maanden drongen ze aan op een oplossing. Die kwam er eind februari, toen PFZW besloot de toelage die een arts krijgt voor het draaien van diensten (de intensiteitstoeslag) bij de 0,8 fte op te tellen. Afhankelijk van het aantal uren dat de arts wekelijks aan diensten draait, loopt deze toeslag op tot 15%. Hierdoor wordt een arts die 0,8 fte werkt, afgetopt op € 95.000 (in plaats van € 80.000). Hij kan nu meer pensioen opbouwen, wat hem tienduizenden euro’s extra pensioen oplevert.

Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Intussen is besloten hoe de verrekening precies plaatsvindt:

  • Op grond van de in de AMS opgenomen Intensiteitstoeslag (artikel 3.3.2) ontvangt de medisch specialist een intensiteitstoeslag van 5, 10 of 15% (afhankelijk van het aantal uren dat hij in diensten werkt). Met deze percentages wordt de deeltijdfactor verhoogd.
  • De verrekening vindt plaats in de maand mei over de periode januari 2016 – mei 2016.
  • In deeltijd werkende medisch specialisten die tussen januari en mei 2016 uit dienst zijn getreden, hebben met terugwerkende kracht ook recht op de verhoogde pensioenopbouw.
  • Wie langdurig ziek is, krijgt in het tweede ziektejaar 70% van zijn inkomen. Daarmee wijzigt eveneens de hoogte van de intensiteitstoeslag. Als de medisch specialist kiest voor een volledige pensioenopbouw tijdens ziekte (artikel 3.2.2 AMS), betaalt de werkgever 50% van de (hogere) pensioenpremie.
  • De maatregel van PFZW geldt alleen voor 2016; de LAD en de Federatie zetten zich er voor in om ook voor 2015 een oplossing te vinden.

Roostertoeslagen

Bij roostertoeslagen wordt het deeltijdpercentage niet aangepast met het AMS-percentage. De gemaakte afspraken zijn uitsluitend van toepassing op de intensiteitstoeslag. De LAD en de Federatie pleiten dan ook voor een goede afspraak met de NVZ over de roostertoeslagen. Ze adviseren artsen die in deeltijd werken en een roostertoeslag ontvangen, om hun uren goed bij te houden en er bij hun werkgever op aan te dringen alle gewerkte uren door te geven aan PFZW. PFZW is verplicht alle gewerkte uren mee te tellen voor de deeltijdfactor.
Tot slot willen de Federatie en de LAD ook dat er een oplossing komt voor artsen die nu geen diensten draaien.