Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult

22 september 2017

Medisch specialisten krijgen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de poli via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag bevestigd. Hierdoor kan de zorg dichter bij de patiënt geleverd worden en wordt een belangrijke stap gezet richting de inzet van meer eHealth-toepassingen.

Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een gesprek met hun arts naar de polikliniek komen, terwijl ze dit gesprek ook per mail of telefoon zouden kunnen voeren. In veel situaties zou dit zelfs beter zijn, omdat het de patiënt onnodig reizen en wachten bespaart. Niet voor niets is ‘de zorg aan laten sluiten bij de leefwereld van de patiënt’ een van de speerpunten uit onze visie ‘Medisch Specialist 2025’.

Gelijkstelling

In de huidige regelgeving staat dat er sprake moet zijn van een face-to-face contact tussen de patiënt en de medisch specialist. Omdat consulten op afstand hier niet aan voldoen, worden deze consulten nu niet vergoed. Vanaf 2018 komt daar verandering in. Vanaf dat moment worden schriftelijke, screen-to-screen en belconsulten gelijkgesteld aan herhaalpolikliniekbezoeken waarbij de patiënt naar de polikliniek komt.

Voorwaarden

Aan deze consulten wordt door de NZa een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet het consult zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur aan de voorwaarden voldoen die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Verder moet van het consult een inhoudelijke verslaglegging plaatsvinden in het medisch dossier van de patiënt. En bij de start van een zorgtraject moet er wel een face-to-face contact met de beroepsbeoefenaar – die de poortfunctie uitvoert – plaatsvinden.

Gezamenlijke aanpak

Deze nieuwe regelgeving komt voort uit de oproep vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen, om consulten op afstand gelijk te honoreren als consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. De Federatie heeft op basis hiervan en in nauwe samenwerking met VWS, NVZ, NFU en ZN een goed onderbouwd voorstel kunnen voorleggen. Hiermee hebben we de NZa weten te overtuigen van het belang van deze wijziging.

Patiënt centraal via eHealth

Als Federatie zien we dit als de belangrijkste eerste stap in het mogelijk maken van passende prestaties en vergoedingen voor eHealth. De NZa deelt onze mening dat eHealth de zorg beter, makkelijker en toegankelijker kan maken. Dat was voor hen reden om via deze nieuwe regeling het gebruik van eHealth toepassingen te stimuleren.

Inmiddels heeft de Federatie meerdere voorstellen voor eHealth voorgelegd aan de NZa met het verzoek deze op te nemen in de productstructuur. Deze toepassingen van eHealth maken het mogelijk om de best passende zorg te leveren op een manier die aansluit bij de individuele situatie van de patiënt. Zo kunnen we de patiënt daadwerkelijk centraal zetten en de zorg daaromheen aanbieden.