Urgente zorgen over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’

9 januari 2018

Mede namens de Federatie Medisch Specialisten wil de KNMG dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt in de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

De ‘Sleepwet’ die binnenkort in werking treedt, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om het dataverkeer van burgers af te tappen. De AIVD kan privacygevoelige gezondheidsgegevens ‘in bulk’ verzamelen en gebruiken, maar ook delen met het Openbaar Ministerie en met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Garanties

De KNMG wil garanties dat die medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in het dossier kunnen kijken.

De KNMG voert hierover sinds oktober gesprekken. Dit heeft nog niet geleid tot reparatie van de risico’s door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en met name de AIVD, terwijl de Wiv waarschijnlijk al in mei 2018 van kracht wordt.