Universitair medisch specialisten stemmen in met Cao UMC

9 juli 2015

Medisch specialisten in dienst van umc’s hebben met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC. Ook de leden van de andere betrokken cao-partijen hebben het akkoord onderschreven. Dat betekent dat de afspraken verder kunnen worden uitgewerkt en dat is goed nieuws voor de 67.000 medewerkers in de sector.

De LAD (die in cao-onderhandelingen voor de Federatie optreedt) en de andere werknemersorganisaties bereikten op 10 juni j.l. een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC. Het akkoord werd vervolgens voorgelegd aan de klankbordgroep Cao UMC van de Raad Beroepsbelangen van de Federatie. Vervolgens konden universitair medisch specialisten stemmen; zij hebben met een grote meerderheid ‘ja’ gezegd tegen het akkoord. De nieuwe cao heeft een looptijd van 33 maanden: van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Gedurende de looptijd wordt drie keer een salarisverhoging van 1% uitgekeerd, steeds op 1 augustus. Daarnaast ontvangen de medewerkers in augustus dit jaar een eenmalige bruto uitkering van 0,8% van het jaarsalaris (berekend over het maandsalaris van april 2015, met een minimum van € 350,-). In januari 2016 wordt eenmalig € 200,- uitgekeerd.

Afspraken medisch specialisten

Specifiek voor de universitair medisch specialisten zijn verder de volgende afspraken gemaakt:

  • Er wordt een visietraject gestart tussen de universitair medisch specialist en NFU over de positionering, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. De medisch specialist komt hiermee aan het roer te staan van een traject dat onder andere moet leiden tot modernisering van de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

  • Het budget functiegebonden-kosten van academisch medisch specialisten wordt verhoogd, inclusief een indexeringsafspraak. In het budget functiegebonden-kosten is voortaan het Persoonlijk Budget inbegrepen.

  • Bij de berekening van toelagen bij ziekte worden ook Ten de toelage 24-uursdiensten meegenomen.

Versobering draaien diensten

Werkgevers hebben tijdens deze onderhandelingen heel stevig ingezet op een versobering van de regelingen die gelden voor oudere medisch specialisten voor het draaien van diensten. Dit hebben we kunnen voorkomen. Wel is hierover afgesproken dat we dit gaan bestuderen in de context van duurzame inzetbaarheid mede in relatie tot het langer doorwerken.

Pensioenaftopping

Al eerder was afgesproken om los van de cao-onderhandelingen te praten over de problematiek rondom de pensioenaftopping. De werknemersorganisaties en de NFU hebben intussen overeenstemming bereikt over het principe dat het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie moet terugvloeien naar de werknemers die door de aftopping worden geraakt. De werknemersorganisaties zijn met de NFU in gesprek over de verdere vormgeving daarvan. We hopen u binnenkort meer te kunnen laten weten.

Lees meer op www.demedischspecialist.nl/pensioen.