Uitbreiding opleidingen medisch specialist

21 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten kan zich voor een groot deel vinden in de opmerkingen die de KNMG maakt in haar persbericht naar aanleiding van het RVZ rapport. Waar de KNMG echter uitbreiding van de opleidingscapaciteit aan de medische faculteiten afwijst, acht de Orde het raadzaam om de capaciteit van de vervolgopleidingen tot medisch specialist te verruimen. Voor de komende jaren vindt de Orde dat de capaciteit, variërend per specialisme, met 3 tot 6% kan toenemen.

Huidige werkdruk te hoog

De Orde acht dit gewenst omdat de huidige werkdruk van de medisch specialisten te hoog is. Verruiming is derhalve gewenst om de medisch specialisten meer tijd aan de individuele patiënt te kunnen laten besteden, meer tijd te kunnen vrijmaken voor onderlinge communicatie, voor communicatie met andere zorgverleners en omdat de medisch specialist steeds meer tijd nodig heeft voor de verslaglegging en de coördinatie van taken. Dit is essentieel voor een verdere verhoging van de zorgkwaliteit.

Capaciteitsorgaan anders inrichten? Slecht advies

Daarnaast vindt de Orde dat de aanbeveling van de RVZ om het Capaciteitsorgaan dat de toewijzing van opleidingsplaatsen regelt, anders in te richten en onafhankelijk te maken, een slecht advies is. De Orde vraagt zich af hoe een orgaan waarvan de minister de leden aanwijst, onafhankelijk kan zijn. Werkelijke onafhankelijk zijn die organen waarin de leden qualitate qua zitting hebben en de organisaties die zij vertegenwoordigen, zelf kunnen beslissen wie zij afvaardigen.


Bezetting Capaciteitsorgaan

Nu zitten 6 koepelorganisaties in het Capaciteitsorgaan, waarvan de Orde van Medisch Specialisten er een is en verzekeraars, ziekenhuizen en andere belanghebbenden de rest van de zetels bezetten. De medische professie, de deskundige bij uitstek op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkelingen, de complexiteit van de zorg en de daarvoor benodigde capaciteit moet haar stem kunnen laten horen aan de partijen die samen een advies uitbrengen aan de minister. Nergens blijkt dat de huidige advisering inadequaat is en het is voor de Orde ondenkbaar dat de echte inhoudsdeskundigen niet opgenomen worden in een Capaciteitsorgaan waarvan de samenstelling afhankelijk gemaakt kan worden van politieke voorkeuren, dan wel willekeur.