Toekomstig Specialisten: enthousiast over advies nieuwe zorgberoepen

10 april 2015

Vrijdag 10 april 2015 presenteerde het Zorginstituut Nederland haar advies "Naar nieuwe zorg en zorgberoepen” over een nieuwe beroepenstructuur in de zorg. Op een congres in Utrecht presenteerde de adviescommissie “Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen” onder voorzitterschap van Marian Kaljouw haar advies hierover. Het rapport is gestoeld op drie belangrijke veranderingen: een nieuwe definitie van gezondheid; het functioneren van de burger en de mate van zelfredzaamheid; zorg rondom de patiënt moet vraaggestuurd, niet aanbodgestuurd.

Belangrijkste conclusies zijn: afschaffing van de diverse lijnen en streven naar een continue gezondheidszorg. Daarnaast het ontwikkelen van generieke vaardigheden waar elke zorgprofessional over moet beschikken. De belangrijkste vaardigheid is de-escalatie: de professional is gericht op het terugbrengen van het probleem van de patiënt. Kaljouw bood het advies aan minister Bussemaker van Onderwijs en minister Schippers van Volksgezondheid aan.

De Jonge Specialist gast van minister Schippers

De Jonge Specialist (DJS), de landelijke belangenbehartiger van medisch specialisten in opleiding, leverde als gast van minister Schippers van Volksgezondheid een actieve bijdrage aan het congres. De minister noemde het advies een heel belangrijk rapport dat gaat over de patiënt van de toekomst. "Naast het op een rij zetten van de feiten, is het heel bijzonder dat er al broedplaatsen zijn opgestart". De minister benadrukte dat het vooral belangrijk is dat de zorgprofessional van de toekomst met dit rapport aan de slag gaat en het niet op een plank belandt. 

Ruimte voor toekomstbestendig opleiden

De jonge medisch specialist wil graag als professional een rol spelen in de toekomstige beroepenstructuur. Voorzitter van De Jonge Specialist Gabie de Jong: “Het is een zeer interessant advies, dat ook veel raakvlakken heeft met ons eigen visiedocument Coach, Cure en Care 2025. Omdat aios uit ervaring weten welke veranderingen mogelijk wel of niet werken, is het belangrijk dat De Jonge Specialist betrokken wordt bij het nieuwe document over het opleidingscontinuüm". De Jonge Specialist is van mening dat men kritisch moet zijn op verdere bezuinigingen op de medisch specialistische vervolgopleiding, zodat er ruimte blijft bestaan voor toekomstbestendig opleiden. Laten we de kwaliteit van de Nederlandse medisch specialist vooral zo houden.

Aios zorgprofessionals van de toekomst

De aios van nu zijn de zorgprofessionals van 2030, werkzaam in de nieuwe beroepenstructuur. Het is het doel en de kracht van deze groep om vanuit dat perspectief mee te denken over de toekomst van de zorg. DJS deelt de mening van de commissie dat de gezondheidszorg teveel aanbodgericht is en onvoldoende inspeelt op de zorgvraag van de patiënt. Bovendien zal de medisch specialist van de toekomst steeds meer als coach van de patiënt moeten functioneren. Suzanne Witjes van werkgroep zorg 2025 hierover: "Om die samenwerking tussen zorgprofessionals en het samen beslissen met de patiënt goed te leren, is het cruciaal dat hier tijdens de opleiding aandacht aan wordt besteed".

Competentiegericht opleiden

De volgende stap van de commissie is het ontwikkelen van een passend opleidingscontinuüm bij de nieuwe beroepenstructuur. De jonge generatie medisch specialisten vindt dat de opleidingen tot specialist aangepast moeten worden aan de eisen van de toekomstige gezondheidszorg, Gabie de Jong: "Dit gebeurt al continu met de modernisering van de medische vervolgopleidingen en de huidige aandacht voor competentiegericht opleiden". De Nederlandse medische vervolgopleidingen staan, ook internationaal, al zeer goed te boek. Er wordt voortdurend aan de opleidingen geschaafd om ze inhoudelijk op orde te houden. De afgelopen jaren is er een modernisering van de medische vervolgopleidingen ingezet waarbij het competentiegerichte opleiden is ingevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de wensen vanuit de maatschappij, zoals patiëntenparticipatie.