Standpunt Value Based Healthcare

26 juli 2018

In het Hoofdlijnakkoord voor de medisch specialistische zorg is onder andere veel aandacht voor Value Based Healthcare (VBHC). De Federatie Medisch Specialisten omarmt VBHC maar plaatst in haar standpuntnotitie wel een aantal kanttekeningen. Wij willen deze methode zo inzetten dat het tot voordeel wordt en niet tot last; geen primair economische tool maar een manier om de kwaliteit van de zorg te doen verbeteren.

VBHC onderscheidt zich van de klassieke benadering van doelmatigheid, waarbij wordt uitgegaan van de kosten per hoeveelheid gezondheidswinst. Het doel van VBHC is om de waarde van zorg voor de patiënt te maximaliseren, in combinatie met het reduceren van de zorgkosten. Door in plaats van de kosten de uitkomsten die er voor de patiënt toe doen centraal te stellen, appelleert VHBC niet alleen aan patiënten en de intrinsieke motivatie van de medisch specialist, maar ook aan die van bestuurders, verzekeraars en politici. Dit vraagt om een andere manier van werken en denken door alle partijen. VHBC moet onderdeel vormen van de “hearts and minds” van patiënten en dokters, anders is het gedoemd om te falen. Onderzoek moet aantonen dat het concept VBHC inderdaad leidt tot wat we er van hopen: betere patiënten-uitkomsten en lagere zorgkosten.

De juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde

VHBC is geen uniek recept voor succes, maar kent ook beperkingen. De Federatie vraagt dan ook aandacht voor zorgpunten als het organiseren van de zorg rondom de aandoening van de patiënt, en voor optimalisering van ict-ondersteuning die nodig is voor het verkrijgen van uitkomstinformatie. Om waarde te bieden aan de patiënt, moeten we de zorg organiseren rond de aandoening in plaats van het specialisme. De Federatie focust op netwerkgeneeskunde door multidisciplinaire teams, rondom aandoeningen, door de gehele keten heen en vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt voert hierbij idealiter regie over de eigen gezondheid. Dit sluit aan op onze visie op netwerkgeneeskunde zoals beschreven door de Federatie in ons visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’.

Uitkomstinformatie behoeft goede ict

Het meten van uitkomsten van zorg die er voor de patiënt toe doen, staat centraal in het concept VBHC. De Federatie onderschrijft de ambitie dat voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar komt voor patiënten en professionals. Daarom vindt de Federatie dat bewezen succesvolle meetinstrumenten opgeschaald moeten worden en/of behouden blijven. De focus moet liggen op het beschikbaar krijgen van bruikbare uitkomstinformatie in de spreekkamer en het gesprek tussen patiënt en arts. Volgens de Federatie is het belangrijk dat ict-belemmeringen zo snel mogelijk worden opgelost zodat wordt voorkomen dat administratieve lasten door VBHC toenemen. Ook vraagt de Federatie om oog te hebben voor de privacy wetgeving bij het vastleggen en uitwisselen van gegevens.