Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start

15 april 2021

Het nieuwe Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaat de komende vijf jaar zestig richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren. Deze richtlijnen vormen in Nederland de basis voor infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, openbare gezondheidszorg en langdurige zorg. De nieuwe samenwerking betekent een belangrijke stap naar continuïteit, kwaliteit en samenhang in het ontwikkelen, beheren en onderhouden van deze richtlijnen. Binnen het SRI is de Federatie Medisch Specialisten verantwoordelijk voor de 38 richtlijnen over medisch-specialistische zorg. 

Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van het Coördinatie- en uitvoeringsorgaan van het SRI: ‘Het huidige infectiepreventieveld is versnipperd. Er ontbreekt een duidelijke, samenhangende infrastructuur voor richtlijnontwikkeling met oog voor samenwerking tussen de verschillende partijen. Daarom gaan we als zorgpartijen samenwerken binnen het SRI. Om te zorgen voor breed draagvlak in het veld voor deze belangrijke richtlijnen, betrekken we alle relevante partijen bij dit proces. We zijn verheugd dat we nu van start kunnen gaan met de eerste richtlijnen.’  

Dit jaar wordt gestart met de herziening van negen richtlijnen met de hoogste prioriteit. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten start met de richtlijnen Vormen van isolatie, Isolatie indicaties, Eisen isolatiekamer, Persoonlijke beschermingsmiddelen, BRMO, MRSA en reiniging en desinfectie van ruimte (inclusief validatie). Het RIVM gaat de komende tijd aan de slag met de richtlijnen Handhygiëne en Basishygiëne thuiszorg. Als de richtlijnen gereed zijn, publiceert het SRI deze zowel in de Richtlijnendatabase als op een specifieke SRI-website die later dit jaar wordt gelanceerd.

Over het SRI

Het SRI is een samenwerkingsverband tussen de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM/CIb), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ). Het doel van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen, onderhouden en beheren van kwalitatief hoogwaardige richtlijnen infectiepreventie. 

Met vragen over deze richtlijnen kunt u contact opnemen met Haitske Graveland, h.graveland@kenninstituut.nl